24 / 05 / 2022

Çekmeköy'de 8.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çekmeköy'de 8.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Çekmeköy'de yer alan gayrimenkulü 8 milyon 870 bin 975 TL bedelle satışa çıkardı.Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Çekmeköy'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon 870 bin 975 TL olarak belirlendi.

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:
1-Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 2. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

Çekmeköy de 8.9 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

2- Şartname bedeli 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.
3- İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki
belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.
A. Gerçek Kişilerden;
İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici
Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,
B. Tüzel Kişilerden;
Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden;
dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,
C. Ortak Girişimlerden;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.
4- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde
belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde
belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.
7- Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.