Çerkeş Yenimahalle'de 4.9 milyon TL'ye inşaat ihalesi!

Çerkeş Yenimahalle'de 4.9 milyon TL'ye inşaat ihalesi! Çerkeş Yenimahalle'de 4.9 milyon TL'ye inşaat ihalesi!

Çerkeş Belediye Başkanlığı Yenimahalle'de 151 ada 8 parsel kat karşılığı konut, ticari ve sosyal tesis alanı yapılması işi ihale edilecek. İnşaat ihalesinin bedeli 4 milyon 937 bin 68,25 TL olarak belirtiliyor.Çerkeş Belediye Başkanlığı tarafından Yenimahalle'de 4 milyon 937 bin 68,25 TL'ye 151 ada 8 parsel kat karşılığı konut, ticari ve sosyal tesis alanı yapılması işi ihale edilecek.Çerkeş Belediye Başkanlığından:

İHALE MAKAMI:

Çerkeş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

İDARENİN:

a) Adresi                                    :  Hükümet Cad. No: 60 Çerkeş/ÇANKIRI

b) Telefon ve faks numarası      :  376 766 1012 - 376 766 2825

c) Elektronik Posta Adresi         :  cerkesbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

   görülebileceği yer                   :  Hükümet Cad. No: 60 Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Çerkeş/ÇANKIRI

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                    :  Ramazan GÖKTEPE Fen İşleri Müdürü

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

İli/İlçesi                                      :  Çankırı/Çerkeş

Mahallesi                                   :  Yenimahalle

Ada                                            :  151

Parsel                                         :  8

Yüz Ölçümü                              :  1830 m2xc

İmar Durumu                             :  H= Z+3 Kat

Toplam İnşaat Alanı                  :  5336,55 m2

İhale tarihi ve saati                     :  16.06.2017 - 10.00

İşe başlama tarihi                       :  Sözleşmenin idarece tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılacaktır. Ruhsat alındıktan sonra işe başlanacaktır.

İşin süresi                                  :  İşin tamamı 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Muhammen Bedeli                    :  4.937.068,25

Geçici Teminat                           :  148.112,05

İHALENİN YAPILACAĞI YER:

Yukarıda belirtilen taşınmaz için uygulama projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak; 16.06.2017 tarihinde ve saat 10.00’da ÇANKIRI/Çerkeş Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır.

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

İhale dokümanı, idarenin adresinde ücretsiz görülebilir ve 250 TL (ikiyüzelliTürk Lirası) karşılığı Doküman Bedeli Çerkeş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak satın alınabilir.

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi

f) İdari şartname 7. madde (h) ve (i) bentlerinde belirtilen, Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge.

g) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu

h) İdari şartnamede belirtilen şartlarda Mali Durum Bildirisi ve belgelerini

i) Yapı Araçları Taahhütnamesini

j) Teknik Personel Taahhütnamesini

k) Biten ve devam eden İşler Bildirisi ve belgelerini

l) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri

m) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını

n) İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler

o) İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı

2 - Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (B) Üst Yapı (Bina Grubu işlerden III. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır. Bu ihale kapsamında; onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ veya MİMARLIK diplomasıdır.

İsteklinin, Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili iş deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Benzer iş bitirme belgelerinin aslı ile sureti İDARE tarafından görülüp sureti kontrol edilip imzalandıktan sonra iade edilecektir.

3 - İstekliler tekliflerini, şekli ve içeriği şartnamede asgarisi belirtilen Belediye ye kalacak payları dikkate alarak bunun üzerinden artırmak suretiyle maddi (nakti) ve/veya bağımsız bölüm şeklinde teklifte bulunacaktır.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

7 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.