İzmir'de 20.5 milyon TL'lik inşaat ihalesi 14 Aralık'ta!

İzmir'de 20.5 milyon TL'lik inşaat ihalesi 14 Aralık'ta!İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 20.5 milyon TL'lik inşaat ihalesi yapılacak. İhale 14 Aralık'ta yapılacak..


İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılacak. Arsa karşılığı inşaatın yapılacağı taşınmaz için muhammen bedel 10 milyon 210 bin 197 TL olarak, inşaat karşılığı verilecek olan 8 taşınmaz için ise toplam muhammen bedel 10 milyon 295 bin TL olarak belirlendi.


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR
İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)
İzmir

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)
İzmir

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 14/12/2017 tarihinde saat 14:00 de  İzmir  Defterdarlığında (7. Kat Toplantı Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.


2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Ortaokul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 10.210.197,80 TL maliyetli MEB-2014-24 OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL Binasına karşılık tablo 2 de belirtilen 8 (sekiz) adet ve toplam 10.295.000,00TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 84.802,20TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.


3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 450 (dörtyüzelli) gündür.
5 - Geçici teminat bedeli 2.059.000,00 TL dir. (ikimilyonellidokuzbinTL)
6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.
7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 2.059.000,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.izmir.gov.tr ve www.izmirdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur.