Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı yayınlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı yayınlandı!

Kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve tesislerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması ve yaptırılması uygulaması, isteğe bağlı hale getirildi            Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı
 hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım
 yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç, "talepleri halinde" kamu kurum
 ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlayacak, her
 türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapacak veya yaptıracak, onaylayacak
 veya onaylanmasını sağlayacak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını
 yapacak ve denetleyecek veya denetlenmesini sağlayacak.

         Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve
 eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve
 uygulamalarını yapmak veya yaptırmak görevi de bakanlığa verildi.
         Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK)
 değişiklik yapılmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı, Resmi Gazetenin bugünkü
 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

         Kararname değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri
 arasından "havza koruma planları yapmak" çıkartılırken, "her tür ve ölçekte
 çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları yapmak" eklendi.
         Buna göre, bakanlık, her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların
 uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirleyecek ve
 bunların uygulanmasını sağlayacak. Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile
 merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve
 araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri
 yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve
 telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre
 düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve
 değişikliklerini resen yapacak ve yaptıracak, onaylayacak. Başvuru tarihinden
 itibaren 2 ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen
 ruhsat ve yapı kullanma izni verecek.

         Kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve tesislerinin Çevre ve Şehircilik
 Bakanlığı tarafından yapılması ve yaptırılması uygulaması, isteğe bağlı hale
 getirildi.
         Buna göre, bakanlık, Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt
 yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla
 yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç, "talepleri halinde" kamu
 kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlayacak,
 her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapacak veya yaptıracak, onaylayacak
 veya onaylanmasını sağlayacak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını
 yapacak ve denetleyecek veya denetlenmesini sağlayacak.

         BAKANLIK, RESEN RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİ DE VEREBİLECEK

         Bakanlık, "devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti
 Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar
 üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri tarafından hazırlanan
 veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce 3 ay içerisinde onaylanmayan etüt,
 harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını,
 parselasyon planlarını ve değişikliklerini, ilgili idarelerin başvurusu üzerine
 yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde yetkili
 idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni
 vermek" ile de görevlendirildi.
         Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve
 eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve
 uygulamalarını yapmak veya yaptırmak görevi de bakanlığa verildi.

         Kararname ile müsteşar yardımcılıklarının sayısı 5e çıkarılırken, "İmar
 ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü"nün adı, "Altyapı Hizmetleri Genel
 Müdürlüğü" olarak değiştirildi ve "Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü"
 kuruldu.
         Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün görevleri de yeniden belirlenirken,
 bu genel müdürlük, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti
 Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar
 üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin konularla ilgili olarak Toplu Konut
 Kanununun ek 7nci maddesi çerçevesinde uygulama yapacak veya yaptırabilecek. Bu
 uygulamalara yönelik olarak kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanları
 geliştirecek, bu alanların her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını,
 kentsel tasarım projelerini yapacak, yaptıracak ve onaylayacak, bu çerçevede
 paylı mülkiyetleri ayıracak, birleştirecek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapacak,
 imar hakkı transfer edecek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak
 acele kamulaştırma yoluna gidecek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini
 verecek ve kat mülkiyeti tesis ve tescilini sağlayacak.
         Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi
 içindeki kamu yatırımları yanında "mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler
 üzerinde yapılacak her türlü yapı"lar konusunda da genel müdürlük yetkili
 olacak.

         ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

         Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri de yeniden belirlenirken,
 "çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla
 kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri
 almak ve aldırmak" görevi de eklendi.
         Genel müdürlük, "atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri ve
 deniz kirliliğine yönelik acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak" yerine,
 "atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini belirleyecek,
 onay işlemlerini yürütecek", ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını
 hazırlayacak, yürütecek ve koordinasyonunu sağlayacak.

         Genel müdürlük, mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip edip
 yönlendirecek, ayrıca yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü
 kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici tedbirler alacak.
         Bakanlık bünyesindeki diğer genel müdürlüklerin görevleri yeniden
 belirlendi.

         TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI

         Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri
 Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları,
 tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile
 bakanlıkça tespit edilen doğal SİT alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma
 alanlarının tescil ve ilanı bakanın onayı ile yapılacak. Ancak bakanlıkça yapı
 yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal SİT alanları dahil orman rejimine tabi
 olmayan bütün koruma alanları bakanlar kurulu kararı ile tescil ve ilan edilecek.
 Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete konu alanlara
 ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma işlemleri, bu
 alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya bakanlıkça
 gerçekleştirilecek.
         Bakanlık, "bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili şartname, tip
 sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri
 hazırlamak ve yayımlamak" ile ilgili görevlerden bir kısmını veya tamamını,
 talepleri üzerine, yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kamu kurum ve
 kuruluşlarına devredebilecek.

         Bakanlık, Bakanlar Kurulunca belirlenen projelerde, proje ve uygulama
 süresini aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların
 sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın, özel
 bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

         ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KAPATILDI

              Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB)
 kapatıldı. Başkanlığın iş ve işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından
 uygun görülen birimlerce yürütülecek.
         Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK)
 değişiklik yapılmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı, Resmi Gazetenin bugünkü
 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

         KHKya göre, kapatılan ÖÇKKBye ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç
 ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik
 ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hiçbir
 işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılacak. Mülkiyeti hazineye ait veya
 devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ÖÇKKBye tahsis edilmiş
 olanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere,
 bakanlığa tahsis edilmiş olacak.
         Kapatılan ÖÇKKBnin harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme
 yapılıncaya kadar, başkanlığın 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden
 karşılanacak. ÖÇKKBde başkan, başkan yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri ve daire
 başkanı kadrosunda bulunanlar, bakanlıkta ihdas edilen müşavir kadrolarına,
 ÖÇKKBde müdür, müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlar, bulundukları illerdeki
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün şube müdürü kadrolarına halen bulundukları
 kadro dereceleriyle atanmış sayılacak. Bu kişiler için ihdas edilen müşavir
 kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın
 iptal edilecek. Bunlar dışında kalan personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın
 kadro ve pozisyonlarıyla birlikte bakanlığa devredilecek.

         KHK ile bakanlığa verilen görevlerle ilgili iş ve işlemlerden dolayı
 Çevre ve Orman Bakanlığınca taraf olunan işlem ve sözleşmelerde bakanlık taraf
 olacak. Tabiat varlıkları ile ilgili iş ve işlemlerden dolayı Kültür ve Turizm
 Bakanlığının taraf olduğu işlem, sözleşme, dava ve takipler hakkında da bu
 uygulama yapılacak.
         Bugünden önce, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan
 Bakanlığına ilişkin iş ve işlemler sebebiyle adı geçen bakanlıkların leh ve
 aleyhine açılmış olan davalar ile başlatılmış takiplerde Çevre ve Orman
 Bakanlığınca tesis edilmiş işlemler için husumet Orman ve Su İşleri Bakanlığına;
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tesis edilmiş işlemlerde ise husumet Çevre ve
 Şehircilik Bakanlığına yöneltilecek.

         Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğal SİT alanı ve tabiat varlığı
 olarak tespit ve tescil edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her türlü belge, bu
 alan ve varlıkların statülerinin yeniden değerlendirilmesi için en geç 6 ay
 içinde bakanlığa devredilecek. Tabiat varlıkları ve doğal SİTlerle ilgili yeni
 değerlendirme yapılıncaya kadar bu alanlara ilişkin olarak kültür ve tabiat
 varlıklarını koruma bölge kurullarınca alınmış kararlar geçerli olacak.
         Devir sürecinde arkeolojik, kentsel, tarihi SİTlerin ve kültür
 varlıklarının bulunduğu alanların doğal SİTler, tabiat varlıkları ile benzeri
 diğer koruma statüsünde bulunan alanlarla çakışması durumunda bu alanlara ilişkin
 konular mevcut doğal SİT statüsü de gözönüne alınarak kültür varlıklarını koruma
 bölge kurullarınca değerlendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi
 üzerine bu alanların Kültür ve Turizm bakanlığınca kısmen veya tamamen
 yönetilmesine, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanınca birlikte
 karar verilecek.

         Bakanlık tarafından konunun uzmanlarından oluşturulacak komisyonca
 yeniden tespit edilen statüler Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile yapı
 yasağı öngörülen statüler ise Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra tescil
 edilecek. Bu alanlar ve varlıklar yeni statüsüne, ören yerleri ise mevcut
 statüsüne uygun koruma-kullanma esaslarına göre yetkili idarelerce yönetilecek.
         KHKdan önce ilan edilmiş olan milli parklar, tabiat parkları, tabiat
 anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlardaki kamuya ait alanların
 mevcut halleriyle yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemler,
 bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki çevre düzeni planı ile nazım ve
 uygulama imar planı kararlarına uygun olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca
 yürütülecek.

         "TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" KURULDU

         KHK ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulurken, genel
 müdürlüğün görevleri de belirlendi.
         Bu genel müdürlük, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları,
 tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer
 alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirleyecek ve bu
 alanların sınırlarını tescil edecek. Tabiat varlıkları ve doğal SİT alanları ile
 özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair
 usul ve esasları belirleyecek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil
 edecek, yönetecek ve yönetilmesini sağlayacak. Milli parklar, tabiat parkları,
 tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal SİT alanları, sulak alanlar, özel
 çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma
 ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirleyecek ve her tür ve ölçekte çevre
 düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapacak, yaptıracak, değiştirecek,
 uygulayacak veya uygulanmasını sağlayacak.

         Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel SİTler ile
 koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma
 esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirleyecek ve bu alanların
 kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar verecek, her tür ve
 ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapacak, yaptıracak ve
 onaylayacak.
         Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat
 varlıkları, koruma alanları ve doğal SİT alanlarının bakanlıkça belirlenen ilke
 kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini
 gerçekleştirecek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini
 izleyecek ve denetleyecek.
         Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri
 Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları,
 tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile
 Bakanlıkça tespit edilen doğal SİT alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma
 alanlarının tescil ve ilanı bakanın onayı ile yapılacak. Bakanlıkça yapı yasağı
 önerilen tabiat varlıkları ve doğal SİT alanları dahil orman rejimine tabi
 olmayan bütün koruma alanları, Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan
 edilecek. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete
 konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma
 işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya
 bakanlıkça gerçekleştirilecek.

         PLANLARIN İLAN EDİLMESİ VE İMAR PLANI ARANMAYACAK YAPILAR, KÖYLERDEKİ
 YAPILAŞMA

         KHK ile İmar Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, planlar onay
 tarihinden itibaren valilikçe ve belediye başkanlığınca tespit edilen ilan
 yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı
 olarak ilan edilecek.
         Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında,
 civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve
 imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde
 oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy
 kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından
 kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı
 ruhsatı aranmayacak. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi,
 muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari
 özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olacak. Etüt ve projelerin
 sorumluluğu mükellifi olan mimar ve mühendislere ait olacak. Bu yapılar valilikçe
 ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenecek.

         Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde
 olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar, yapı
 ruhsatı alınarak inşa edilecek. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine
 yönelik fenni mesuliyet, mimar ve mühendislerce üstlenilecek.
         Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
 Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri
 bölmesi durumunda, yerleşik alan sınırı söz konusu kanun hükümlerine tabi
 olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilecek.
         İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç
 duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate
 alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı
 kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı
 il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel
 meclisi kararı ile belirlenecek.
         KHKda köylerde yapılaşma, mera, yaylak ve kışlakların kullanım
 kriterleri de düzenlendi.

         Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme
 yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon
 tarafından tespit edilecek. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı
 değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılacak. Bu taşınmazlar, bu madde
 kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan
 sınırları içinde kalanlar ilgili belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il
 özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis
 edilecek.
         Mera, yaylak ve kışlakların 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi
 Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim
 bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı
 değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilecek ve bu yerler, 2634 sayılı
 Kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm
 Bakanlığına tahsis edilecek.

         YAPI DENETİM KANUNUNUN UYGULANMAYACAĞI ALANLAR

         KHK ile Yapı Denetimi Hakkında Kanununun uygulanacağı ve uygulanacağı
 alanlar yeniden belirlendi.
         Kanun, İmar Kanununun 26ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve
 tesisler ile 27nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar, bodrum
 katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi
 geçmeyen müstakil yapılar, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık
 amaçlı yapı ve tesislerde uygulanmayacak. Köy yerleşik alanlarında, belediye ve
 mücavir alan sınırları içinde olmayan iskan dışı alanlarda ve nüfusu 5 binin
 altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı
 ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı
 hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları
 ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı da yapı denetim kanunu
 kapsamı dışında bulunuyor.
         Kanun, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan
 yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsıyor.

         YAPI DENETİM HİZMET BEDELLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

         KHK ile yapı denetim komisyonları ve görevleri de yeniden belirlenirken,
 yapı denetim hizmet bedelleri, yapı maliyetinin yüzde 3ünden, yüzde 1,5ine
 düşürüldü.
         Buna göre, yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek
 hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilecek. Bu bedel, yapı
 yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5inden az olamayacak. Hizmet bedeli oranı, yapım
 süresi 2 yılı aşan iş için yıllık yüzde 5 artırılacak ve yapım süresi iki yıldan
 daha az olan işler için yıllık yüzde 5 azaltılacak. Önceden, 2 yılı aşan işlerde,
 hizmet bedeli yüzde 10 artırılıyordu.

         Bu bedele, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep
 edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalatlar konusunda yapı
 müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dahil
 olmayacak. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca
 hiçbir bedel talebinde bulunamayacak.
         Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet
 bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe
 birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılacak. Yatırılan tutarların
 yüzde 1i ruhsatı veren idarenin, yüzde 1i bakanlık bünyesinde bulunan döner
 sermaye işletmesinin hesabına aktarılacak.

         MALİYE BAKANLIĞININ İMAR PLANLARINI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPACAK

         KHK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığında müsteşar yardımcısı sayısı 3ten
 4e çıkarıldı ve bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin görevleri yeniden
 tanımlandı. Milli Parklar Kanununda, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
 Hakkında KHKda, değişiklik yapıldı.
         KHKya göre, Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve
 esasları belirlenen projeler kapsamında; Hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin
 hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları geliştirebilecek,
 değerlendirecek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın alacak, trampa
 edecek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapacak. Bu kapsamındaki tüm taşınmazlara
 ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita, plan, imar planları, imar plan
 tadilatları ve imar uygulamaları, bakanlığın talebi üzerine Çevre ve Şehircilik
 Bakanlığınca yapılacak ve onaylanarak yürürlüğe konulacak.

         SOKAK SAĞLIKLILAŞTIRMA PROJE UYGULAMALARI

         KHK ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan "Kültür
 ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu" ibareleri "Kültür Varlıklarını
 Koruma Yüksek Kurulu", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu" ile
 "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu" ibareleri "Kültür
 Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu" şeklinde değiştirildi.
         "Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamaları" kapsamında, "Kentsel SİT
 alanları ve koruma alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile
 sokaktaki diğer yapıların özgün sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerle birlikte
 korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel
 tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü proje ve
 bunların uygulamaları" yapılacak.
         Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun üyeleri ve görevleri yeniden
 belirlendi. Taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal SİT alanları
 ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili olarak kanunda öngörülen iş, işlem
 ve kararlar bakımından görevli ve yetkili bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 oldu.

         Koruma Yüksek Kurulunca alınması öngörülen kararlar, tabiat varlıkları,
 doğal SİT alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları bakımından Koruma Merkez
 Komisyonunca, koruma bölge kurullarınca alınması öngörülen kararlar koruma bölge
 komisyonlarınca alınacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla yürürlüğe
 konulacak.
         Geçici madde uyarınca, tabiat varlıkları, doğal SİT alanları ve bunlara
 ilişkin koruma alanları ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
 hazırlanması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, daha önce
 yürürlüğe girmiş olan yönetmeliklerin KHKya aykırı olmayan hükümlerinin
 uygulanmasına devam edilecek.
         Koruma bölge kurullarının mevcut üyelerinin görevleri sona erdirildi.
         İller Bankası; bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel
 altyapı projeleri ile yapım işlerini yapacak veya yaptıracak. Bankaya kaynak
 temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük
 altına girmemek kaydıyla kar amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar
 yapacak veya yaptıracak.
         İller Bankasının yönetim kurulunun yapısı da yeniden belirlendi. Genel
 Müdür, bakanın teklifi üzerine başbakan tarafından atanacak.

         TOKİNİN BAŞKAN YARDIMCILARINI İLGİLİ BAKAN ATAYACAK

         KHK ile "TOKİnin başkan yardımcılarının TOKİnin bağlı olduğu bakan
 tarafından atanması" hükmü getirildi. Önceden, başkan yardımcıları, başkanın
 onayı ile atanıyordu.
         KHK ile bakanlıklardaki yeni birimlere uygun kadro düzenlemeleri de
 yapıldı.
AA