12 / 08 / 2022

Chong Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Chong Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda Ferhat Özelçi ve Yıng Shan Chong ortaklığında kuruldu.Chong Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda Ferhat Özelçi ve Yıng Shan Chong ortaklığında kuruldu.

Chong Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satısını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel isletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 2-Her türlü restoran, cafe, lokantave büfe gibi gıda satısının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon islerini yapar. 3-Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, isletmek, isletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 4-Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve isletmesini yapar. 5-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 6-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 7-Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.Hediyelik eşya perakende satışı ile ilgili işletmeler açmak. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için: a. Yurt içi ve Yurt dışı Resmi, yarı resmi, özel gerçek ve tüzel kişilerle konusu ile ilgili mukaveleler akt edip taahhütlerde bulunmak, kamu ve özel sektör ihalelerine katılmak, arttırma ve eksiltmelere iştirak etmek. b.Şirket konusu ile ilgili makineleri alet ve edevatı, demirbaşları, alarm ve diğer malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir yurt içinde satış organizasyonunu sağlayabilir, başkalarından kiralayabilir, kendisine ait bu nevi malları satabilir başkalarına kiraya verebilir, menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir. c. Konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişiliğe haiz firma ve kuruluşların danışmanlıklarını, yatırım ve fizibilite etütlerini yapmak, mühendislik, müşavirlik faaliyetinde bulunmak suretiyle plan, proje, etüt ile teknik kontrolörlük hizmetleri yapmak. d. Konusuyla ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi tesisleri kurmak ve isletmek, bu konuda yerli ve yabancı kişilerle işbirliği yapmak. e. Konusu ile ilgili her türlü idare hizmet binaları, satış mağazaları, marketler,depolar, antrepolar, fabrika, atölye, konaklama tesisleri inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir. Kurulmuş olan tesisleri satın alabilir ve bu tesisler ile amacını gerçekleştirmek için gerekli olan makine ve teçhizatları yurt içinden satın alabilir veya yurt dışından ithal edebilir. f. Konuları ile ilgili kurulmuş olan veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, bunların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile almak, satmak mübadele etmek, rehin göstermek. g. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, distribütörlük, acentelikler, temsilcilikler ve bayilikler almak, lisans, ihtira beratı, know how, marka, imtiyaz ve telif hakları, izin, ruhsatname, mutemetlik, sair maddi ve fikri haklarını almak, satmak, devretmek, distribütörlük, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir, taahhüt ve komisyon isleri yapmak. ı. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayri menkuller ve ipotek, irtifak gibi ayni hakları iktisap edebilir bunları başkalarına devir, ferag edebilir, inşa, ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisi, ipotek almak ve vermek, ipotek tesis ve tescil etmek, ipotekleri uzatmak, degiştirmek, fesih etmek, şirketin kendi borçlarına ve/veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borçlarının teminatı teşkil etmek üzere ipotekler tesis etmek, kiraya vermek, kiralamak, kira akdini tapuya tescil ettirmek, gayri menkullerle ve ayni haklarla ilgili her çeşit iltizami tasarrufi işlemde bulunmak. i. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için yurt içinden veya dışından resmi veya özel kisi veya kuruluşlardan teminatlı veya teminatsız kısa, uzun ve orta vadeli krediler,emval ve kefalet kredileri alabilir. Amaçlarının tahakkuku için mali, ticari ve sınai hukuki her türlü tasarruflarda bulunabilir. j. Şirket kendi ihtiyaçları için her türlü motorlu kara nakil araçları satın alabilir, kiralayabilir ihtiyacından fazlasını satabilir.