09 / 08 / 2022

Çoruh Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Çoruh Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi bugün Maltepe’de 200 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Uğur Işık ve Mustafa Ender Yılmazoğlu tarafından kuruldu.Çoruh Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi bugün Maltepe’de 200 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Uğur Işık ve Mustafa Ender Yılmazoğlu tarafından kuruldu.

Çoruh Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi konusu:

1- Her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ve dış ticaret kapsamında komisyonculuğunu yapmak. 2-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3--Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4--Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 5. Gayrimenkullere dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklar da bulunmak. 6-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 7-Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik) . Her türlü demir malzeme imalatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1-Yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği, yapmak, amaç ve konusuyla ilgili çalışmalar için faydalı ve gerekli olan patentleri, ticari unvan, lisans, imtiyaz ve telif ve işletme haklarını, model, resim, patentleri, markaları, ihtira beratlarını ustalık ( Know-how ) ve royalty haklarını, alametifarika, sınai resim ve mülkiyet hakları maddi ve gayri maddi haklar ve imtiyazlar iktisap edebilir, kullanabilir, alabilir, satabilir, işletebilir veya devredebilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devralabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve hukuki tasarrufta bulunabilir, 2-İştigal konusu ile ilgili olarak bina, komple tesis, iş makineleri, her türlü taşıt aracı, teçhizat, demirbaş, yedek parça, elektrikli ve mekanik araç ve gereçleri inşa ve imal edebilir ve ettirebilir, satın alabilir-satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alıp-devir edebilir, finansal kiralama-leasing yoluyla edinebilir, konusuyla ilgili her türlü ihracatı ve ithalatı yapabilir, 3-Yurtiçi ve yurtdışı her türlü finansal piyasalardan, bankalardan, özel finans kuruluşlarından, bankalar ve özel ve kamu kuruluşları, özel finans kurumlarından, gerçek ve tüzel kişilerden ve her türlü kredi müesseselerinden; uzun, orta ve kısa vadeli, her türlü kefalet ve senet karşılığı nakdi, gayri nakdi, ayni, satıcı, leasing-kiralama, yatırım ve işletme kredileri ile ilgili borçlanmalar-istikrazlar yapabilir ve bu hususta kefalet verebilir ipotek ve rehin tesis edebilir, ipotekli borç senedi, rehin senedi, kambiyo senetleri, poliçe, çek ve benzeri belgeleri düzenleyebilir ve verebilir ve gerekli tüm tasarrufları yapabilir, 4-Gayrimenkuller ve menkul mallar ile maddi olmayan hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar ile maddi olmayan haklar üzerinde şirket lehine ipotek koymak-koydurmak-kaldırmak, rehin almak, aldırmak, kaldırmak, kefalet almak, aldırmak-kaldırmak gibi her türlü hakları elde edebilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkul ve menkul mallar ile maddi olmayan haklarını Şirketin veya şirketle sözleşmesi bulunan üçüncü hakiki ve hükmi şahısların bankalardan ve her türlü finans kuruluşlarından almış olduğu veya alacağı her türlü kredilerin teminatını oluşturmak üzere ipotek vermek, ipotek koymak-koydurmak-kaldırmak, rehin vermek, rehin verdirmek-kaldırmak, kefalet vermek, kefalet verdirmek-kaldırmak gibi ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, bunlarla ilgili iş ve işlemleri başından sonuna kadar yapabilir-yaptırabilir, 5-Şirket adına menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, gerektiğinde satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde mukavele ile şufa, vefa, iştira hakları ile irtifak, intifa, sükna kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis ve fek edebilir, mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, 6-Şirket adına kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde ifraz, tevhit ve cins tashihi yaptırabilir, gerektiğinde gayrimenkullerin tamamını veya bir kısmını bedelli veya bedelsiz olarak kamu yararına terkin edebilir, bu işlerle ilgili bütün işlemleri yapabilir, yaptırabilir, üzerinde intifa, irtifak ve telif haklarını tesis ettirebilir, her türlü tasarruflarda bulunabilir, 7-Yukarıda belirtilen bütün işler için ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir, ihaleler açabilir, ihaleler alabilir, konsorsiyumlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, bu tür işleri yapan yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişilerle adi ortaklık, iş ortalığı(joint-venture), konsorsiyum halinde ihalelere girebilir. 8-Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, 9-Şirket resmi ve özel kuruluşların her türlü ihalelerine, arttırma ve eksiltmelerine girebilir, 10-Temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, imalat, taahhüt, pazarlamacılık ve ticaret işlemleri ile iştigal ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.