Çorum'da icradan 608 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Çorum'da icradan 608 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Çorum 2. İcra Müdürlüğü, Çorum İli, Hadimköy İlçesi, Eğrek Mevkii, 1122 parselde yer alan 5 bin 300 metrekare alanlı akaryakıt istasyonu ve müştemilatını satışa sunuyor

Çorum 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. ÇORUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2009/2215

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve Müdürlüğümüz dosyasından satışı talep edilen aşağıda tapu kaydı.adresi.hali hazır durumu, önemli özellikleri ve muhammen bedeli bildirilen taşınmazın satışına karar verilmiştir.

Taşınmazın Tapu Kavdı-Nitelikleri, İmar Durumu ve Muhammen Değeri:

A- TAPU KAYDI: Çorum İli, Hamdiköy, Eğrek mevkiinde cilt: 12, sayfa : 1120, Parsel: 1122'de 5.300,00 m2 yüzölçümlü akaryakıt istasyonu ve müştemilatı vasfındadır.

Taşınmaz; 03.08.2009 tarih, 19088 yevmiye ile yapılan ifraz sonucu 2094 ve 2095 parsel nolu taşınmazlar olmuştur.

Taşınmaz üzerinde Petrol Ofisi A.Ş. lehine irtifak hakkı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce 2942 sayılı kanun ile kamulaştırma şerhi eklenmiştir.

B- HALİHAZIR DURUMU: 234,90 m2 alanındaki 2094 nolu parsel yol, 5064,10 m2 alanındaki 2095 parsel ise LPG akaryakıt istasyonu ve müştemilatı vasfındadır.

Çorum -  Ankara  karayolunun 30. km'de bulunan ve elektrik, su, telefon, fosseptik gibi altyapıya sahiptir. Çorum icra Hukuk Mahkemesinin 14.04.2010 tarihli, 2010 / 29 - E, 2010 /195 - K sayılı ilamı taşınmaza kıymet takdiri yapılmıştır.

Taşınmaz üzerinde tespit edilen yapılar ve müştemilatlar:

CİNSİ            FİYATI
İDARE BİNASI VE MARKET: 23.152,64 TL
BÜRO: 459,90 TL
DEPO VE MESCİT: 4.504,32 TL
LASTİK TAMİR BİNASI: 5.442,27 TL
KURULUK: 1.679,00 TL
KÖMÜRLÜK: 401,50 TL
TUVALETLER: 8.820,96 TL
LOKANTA BİNASI: 113.630,72 TL
ÇEVRE TANZİMİ (TAHMİNİ % 15): 23.713,70 TL
KANOPİ VE TONOZ: 32.355,00 TL
ELEKTRİK TRAFOSU: 24.873,00 TL
AK.YKT.POMP.-YER ALTI TANKI: 66.000,00 TL
ARSA BEDELİ: 303.906,00 TL
TOPLAM: 608.939,00 TL

Ayrıntılı özellikleri, bilirkişi raporu ile dosyasında mevcuttur.

C- KIYMETİ: Çorum icra Hukuk Mahkemesinin 14.04.2010 tarihli, 2010 / 29 - E, 2010 /195-K sayılı ilamı ile taşınmazın tamamına 608.939,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

D- İMAR DURUMU: İmar planı ve mücavir alan sınırlan dışında kalmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI

1- Birinci artırma, 07.10.2011 günü, saat: 14.00 -14.10 'da Çorum Adliyesi Mezat Salonunda yapılacaktır. Bu artırma tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17.10.2011 günü; Çorum Adliyesi Mezat Salonunda, saat: 14.00 - 14.10'da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar ekle edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir, ihale pulu, 1/ 2 tapu harcı ve masrafları ile % 18 KDV (KDV oranının değişmesi halinde satış tarihinde yürürlükteki oran üzerinden) alıcıya aittir. Tellaliye Harcı, Birikmiş vergiler, 1/2 satıcı tapu harcı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname; ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile adlarına tebligat yapılamayan ilgililere IİK127. maddesi gereği işbu gazete ilanının tebligat yerine geçerli olacağı ilan olunur.
10.08.2011

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com