Cre Danışmanlık Ve Mühendislik Anonim Şirketi kuruldu!

Cre Danışmanlık Ve Mühendislik Anonim Şirketi kuruldu!

Cre Danışmanlık Ve Mühendislik Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Emre Çamlıbel imzasıyla kuruldu.Cre Danışmanlık Ve Mühendislik Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Emre Çamlıbel imzasıyla kuruldu. 


Cre Danışmanlık Ve Mühendislik Anonim Şirketi iş konusu; 1. Her türlü Gayrimenkul yatırım projesinin (Ticari, Sinai, Kamusal, Konut, Tıp, Eğitim vb.)  tasarım, şartname, yatırım, finansman, planlama, inşaat, yönetim, pazarlama konularında teknik, idari ve yasal danışmanlık vermek 2. Kentsel Dönüşüm projelerinin şehir planlama, uzlaşma, yatırım, optimizasyon, şerefiye, değerleme konularında teknik, idari ve yasal danışmanlık vermek 3. Danışmanlıkları yerli ve yabancı özel sektöre, kamuya, kurumlara, şahıslara vermek 4. Yeni Yeşil binaların, tesislerin, projelerin, bölgelerin; planlanması, tasarımı, inşası, enerji ve diğer kaynak verimliliği konularında teknik, idari ve yasal danışmanlık vermek 5. Mevcut binaların, tesislerin, projelerin, bölgelerin yeşile dönüştürülmesi için planlanması, tasarımı, inşası, enerji ve diğer kaynak verimliliği konularında teknik, idari ve yasal danışmanlık vermek 6. Yenilenebilir ve diğer tüm enerji projelerinin üretim, yatırım, ticaret, işletme, inşaat konularında teknik, idari ve yasal danışmanlık vermek Şirket bu amaç ve konusunun gerçekleşmesi için aşağıda belirtilen işlemleri yapabilir. a. Şirket başta faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, ithalat ve ihracat rejimlerinde yer alan her nevi ticari, hayvansal, zirai ve sınai ürünler ile kimyevi maddeler orman ürünleri, diğer eşya, madde ve malzemelerin ithalatını, ihracatını ve transit ticaretini yapabilir.  b. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı firma ve kuruluşların mümessilliğini, müşavirliğini, baş bayiliğini, bayiliğini, distribütörlüğünü alır. Bu firma ve kuruluşların mamullerini pazarlar dış mümessillik hizmetlerinde bulunabilir. c. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı firma ve kuruluşlara mümessillik, baş bayilik, acentelik ve distribütörlük verebilir. Franchising anlaşmaları yapabilir. d. Şirket lüzum görülecek taşınır taşınmaz malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. e. Şirket borçları için veya üçüncü kişiler lehine ipotek veya işletme rehini dahil her türlü menkul rehini verebilir. Ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir, alacakları için de aynı neviden haklar tesis edebilir. f. Şirket, ekonomik amaç ve konusuna giren işler için gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir veya böyle şirketlerin hisse senetlerini veya tahvillerini aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile satın alabilir ve satabilir. g. Şirket, ekonomik amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı firma, işletme, kuruluş ve organizasyonlarla teknik yardım sözleşmeleri ve işbirliği yapabilir. Her türlü marka, alametifarika, imtiyaz, işletme hakkı ve beratı, telif ve patent hakları, ihtira beratı, know-how, kota, diğer maddi ve fikri hakları edinebilir, kullanabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerine intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. h. Şirket, faaliyet konusuna giren tüm işlerde her türlü taahhüt işine girebilir, mümessillik ve ithalatta mutemetlik deruhte edebilir. ı.  Şirket, faaliyet konusu ile ilgili resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilikler tarafından açılacak ihalelere girebilir arttırma ve eksiltmelere katılabilir, bu taahhütlerini yalnız başına veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yerine getirebilir. i. Şirketin faaliyet ile ilgili gerekli olan her türlü, motorlu taşıt, cihaz, araç, gereç ve benzerlerini satın alır, satar, kiralar, kiraya verebilir. j. Şirket iç ve dış teşekkül, müessese ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve borç alabilir. Kefalet ve teminat kredileri sağlayabilir ve kabul edebilir. k. Şirket faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında pazarlama, araştırma ve tanıtım faaliyetleri yapar. l. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir, her türlü fuar ve sergilere katılabilir. m.Şirket konusu ile ilgili araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ar-ge servisi oluşturarak yurt içinde ve yurt dışındaki üçüncü kişilere Ar-ge hizmeti verebilir. n. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili alanların tümünde yurt içinde ve yurt dışında Mühendislik, yöneticilik, yatırım vb. konularında eğitimler verebilir. o. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili  alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin satınalma/devralma vb işlemlerinde teknik, idari ve yasal danışmanlık verebilir.  p. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili alanlarda ve konularda anketler ve bilimsel araştırmalar yapabilir, raporlar yayınlayabilir. Cre Danışmanlık Ve Mühendislik Anonim Şirketi Adres; Fulya Mah.Ortaklar Cad.Görüntü Sk.1/3 Şişli