Danıştay'dan İstanbul Park Otel'e durdurma

Danıştay'dan İstanbul Park Otel'e durdurma

Danıştay, İstanbul Park Otel Turizm Merkezi kapsamında kalan İstanbul'un, Beyoğlu İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki imar planı değişikliğinin yürütmesini durdurdu.


Kararda, bodrum katlarda öngörülen otopark haricindeki kullanımalanlarının yoğunluk artışına yol açtığı, sosyal ve teknik altyapıya yükgetirdiği, ulaşım etütlerini etkilediği ve kentsel maliyetleri artırdığı belirtilerek, "Planlama yapılırken 0.00 kotu altında bulunan bodrum katlarınemsal hesabına dahil olmayacağını kabul ederek anılan katların plan bütünlüğüiçinde ele alınmaması suretiyle onaylanan bir planın, şehircilik ilkeleri veplanlama esaslarıyla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır" denildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası, 8 Eylül 2006 tarihinde onaylanan ve"İstanbul-Park-Otel Turizm Merkezi" kapsamında kalan İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi, 731 ada, 32 sayılı parsel ve 735 ada, 23 ve 24 sayılıparsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali veyürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.Danıştay 6. Dairesi, söz konusu plan değişikliğinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.Kararda, kültür varlığı olarak tescil edilen Alman Başkonsolosluğu binasıile komşu olan söz konusu taşınmazdaki yapılanmanın "konsolosluk binasının çakkotunu aşamayacağı" hususundaki yargı kararlarının artık tartışma götürmediği hatırlatıldı.Dava konusu planlamada da bu hususun kabul edilerek yüksekliğin belirlendiği ifade edilen kararda, ancak dosyada yer alan bilirkişi raporu incelendiğinde, projedeki parapet duvarının 1 metre, mevcut yapıya parapetduvarının eklenmesiyle ise 1.84 metre fazlalık oluştuğunun tespit edildiğibildirildi. Kararda, Alman Konsolosluğu saçak hizasının otel yapısının son katınınpencere ortalarına denk geldiği hususu göz önüne alındığında, bu miktardakiyükseklik fazlalığının "tecvizi hata sınırları" içinde değerlendirilebileceğisonucuna varıldığı ifade edildi. Bilirkişi raporuna göre, A ve B blokta 0.00 kotunun altında 7, C blokta 0.00 kotunun altında 9 katın bulunduğu, A ve B blokta 4 katın, C blokta ise 2katın otopark olarak kullanıldığı, otopark alanı olarak ayrılan alanlar dışında söz konusu katlarda tesisat, sığınak, hizmet alanlarının yanında ticari alanlar ile rezidans birimlerinin de yer aldığı ve "tüm bu alanların emsal hesabıdışında tutulduğu" belirtildi. Şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından plan kararları ilegetirilen kullanım alanlarının yer altında (bodrum katlarda) veya yer üstünde(normal katlarda) öngörülmesinin bir farklılığının bulunmadığı ifade edilenkararda, şöyle denildi:"Bodrum katlarda öngörülen kullanım kararları da (otopark alanlarıhariç) yoğunluk artışına yol açmakta, sosyal ve teknik alt yapıya yük getirmekte,ulaşım etütlerini etkilemekte ve kentsel maliyetleri artırmaktadır. Bu itibarla,planlama yapılırken 0.00 kotu altında bulunan bodrum katların emsal hesabınadahil olmayacağını kabul ederek anılan katların plan bütünlüğü içinde ele alınmaması suretiyle onaylanan bir planın, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarıyla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır.Diğer taraftan bilirkişi raporunda, dava konusu proje ile getirilenfonksiyonların bölgenin kimliği ile örtüşmesine karşın apartmanlardan oluşan birdoku içine ebat ve boyut olarak düz büyük kütlenin (ana yapı) uymadığı, topografyaya uyumlu dokunun estetiğinin bozulduğu, cephesi parçalı etki yaratacakşekilde düzeltilse dahi bu olumsuzluğu ortadan kaldırılamayacağı belirtilmiş isede kullanım kararlarıyla birlikte yüksekliği komşu parselde bulunan ve korunmasıgerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan Alman Konsolosluk binasınınçatı mahyasını geçmeyecek bir yapılaşmanın burada olabileceği yargı kararlarıylakabul edildiğinden artık bu aşamada var olan silüetin topografyaya uyum hususunun tartışılamayacağı açıktır.Bu nedenle, planla getirilen ve mevcut durumda var olan yapılaşmanın silüete olumsuz etkide bulunacağı yönündeki bilirkişi görüşleri dava konusuplanın yargısal denetiminde değerlendirmeye esas alınamamıştır. Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler bilirkişi raporundakitespitlerle birlikte değerlendirilmesi üzerine, dava konusu 1/5000 ölçekli plandeğişikliğinde şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. "Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı, karara itiraz ederse dosyayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.