Denizli Belediyesi, sebze ve meyve halini kiraya verecek!

Denizli Belediyesi, sebze ve meyve halini kiraya verecek!

Denizli Belediye Başkanlığı, mülkiyeti Denizli Belediyesi tüzel kişiliğine ait olan yaş sebze ve meyve toptancı halini işletilmek üzere kiraya verecek. Yapılacak işin 8 aylık tahmini bedeli 1 milyon 400 bin TL olarak belirlendi...T.C. Denizli Belediye Başkanlığı'nda;

Mülkiyeti Denizli Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesinin, toptancı halde ve perakende yaş sebze ve meyve satılan işyerlerinde, satılan malların hal resmi (Rüsum) gelirinin tahsilatının yapılması, kantar giriş çıkış ücretinin tahsilatının yapılması, toptancı hal alanında güvenliğin sağlanması, temizliğinin ve bakımının yapılması işlerinin 01/05/2011 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar 8 (sekiz) aylık süreyle 1.400.000,00.-TL. ( Birmilyondörtyüzbin ) muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile şartnamesi doğrultusunda kiraya verilecektir. Söz konusu ihalenin geçici teminatı 42.000,00.-TL. olup, ihalesi 26/04/2011 Salı günü saat 15,00'de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

ŞİRKETLERİN:
A) Şirket yetki belgesi, İmza Sirküleri,
B) Ticaret Odası Belgesi,
C) Geçici Teminat,

ŞAHISLARIN:
A) Nüfus Cüzdan Sureti,   
B) İkametgah belgesi,
C) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Belediye Encümeni'ne Müracaatları ilan olunur.


B: 21444 (www.bik.gov.tr)


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com