Denizli Çakmak Mahallesi'nde 2.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Denizli Çakmak Mahallesi'nde 2.3 milyon TL'ye satılık arsa! Denizli Çakmak Mahallesi'nde 2.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Çakmak Mahallesi'nde yer alan 7 bin 914 metrekarelik arsa 2 milyon 375 bin TL bedelle 11 Kasım 2014 tarihinde ihale ediliyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


MAHALLESİ           :  Çakmak

MEVKİİ                    :  Mezarlıkdibi

CİNSİ                        :  Arsa

PAFTA NO               :  M22a16d4d

ADA NO                   :  615

PARSEL NO             :  1

YÜZÖLÇÜMÜ         :  7.914,00 m²

HAZİNE PAYI         :  Tam

TAHMİNİ BEDELİ  :  2.375.000,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI :  237.500,00.-TL

AÇIKLAMA             :  Taşınmaz, imar planında Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Hali hazırda boştur.

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 11.11.2014 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2014 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

9193/1-1

pus