13 / 08 / 2022

Dizel Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Dizel Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Pendik'te Necdet Elmas tarafından kuruldu.Dizel Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Pendik'te Necdet Elmas tarafından kuruldu.

Dizel Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
a) Hertür kaynaktan enerji üretimi, alım-satımı, ihracat ve ithalat faaliyetleri, b) Hertür atıkların ve artıkların bertarafı, geri dönüşümü, geri kazanımı, c) Tarımsal ve ormancılık faaliyetleri, d) Her türlü ürün ticareti, e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, çıkacak yan ürünler ve 2. el tesisler de dahil olmak üzere; tesisler kurulması, imalat yapma, mühendislik, müteahhitlik, işletmecilik, bakım, onarım, aracılık, alım satım, ithalat ihracat yapılması, hammadde temini, toplama, depolama, nakliye, anlaşmalar yapılması, gerekli tüm izin ve lisansların alınması, şubeler açılması, yatırımlarda bulunmak, ihalelere katılım, ortaklıklar kurulması, temsilcilikler alınması ve verilmesi, danışmanlık hizmetleri ile iştigal eder. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetleri yerine getirebilir: a) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü şirketin kurucusu olmak, şirket ortağı olmak, kurulmuş veya kurulacak kuruluşlarla işbirliği yapmak, diğer kuruluşlarının kendi aralarında yaptıkları işbirlikleri çerçevelerinde yapılan çalışmalara katılmak, b) Konusuyla ilgili bilgi işlem, yazılım veya donanım sistemleri kurmak, program geliştirmek, program veya lisans almak, oluşturmak, satın almak, kiralamak, satmak, devretmek bu konuda faaliyet gösteren kurumlarla ortaklık veya hertürlü işbirliği yapmak, teknoloji geliştirmek, c) Gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. d) Şirket, mevzuata uygun olmak kaydıyla amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla burada yazılı olmayan her türlü faaliyeti de yasalara uygun olmak kaydıyla icra edebilir. -Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. -Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. -Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. -Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. -Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. -Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak. -Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak. -Yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve bayi ağı oluşturmak. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak, montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldırmak, işletmek, işlettirmek. -Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi, gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak. -Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları işlemek, tesisler kurmak ve pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapar. -Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar her türlü çalışmaları yapar. Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak