Dossodossi Tekstil Sanayi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi açıldı!

Dossodossi Tekstil Sanayi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi açıldı! Dossodossi Tekstil Sanayi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi açıldı!

Dossodossi Tekstil Sanayi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi, Abdullah Rıza Eraslan tarafından 3 milyon TL'lik sermaye bedeli ile 28 Şubat'ta Fatih, Sultanahmet'te kuruldu.

Dossodossi Tekstil Sanayi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi, Abdullah Rıza Eraslan tarafından 3 milyon TL'lik sermaye ile 28 Şubat'ta kuruldu. 


Dossodossi Tekstil Sanayi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Yerli ve Yabancı Turistler için konaklama,yeme,içme,spor,eğlence,seyehat etme,sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için turistik otel,motel,kamp,kamping,tatil köyü,gazino,restaurant,pastane,kokteyl salonu,düğün salonu.plaj termal ünite ve tesisleri kara,deniz,hava,nakil vasıtaları,garajlar,otoparklar inşa ettirmek nakil vasıtaları ve tesisleri satın almak tamamlamak işletmek,kiralamak kiraya vermek satmak. 2-Yat turizimciliği yapmak bunun için her türlü deniz vasıtasını,tesisleri,kuruluşları satın almak tamamlamak işletmek kiralamak kiraya vermek satmak. 3-Turizim ile ilgili her türkü teşebbüs faaliyet işletme yatırım ve çalışmalarda bulunmak. 4-Her türlü organizasyonları yapmak ve mevcut organizasyonlara katılmak ve hertürlü organizasyon faaliyetlerinde bulunmak. 5-Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin yurtiçinde ve yurtdışındafason olarak imal ettirilmesi,ithalatı,ihracatı ve dahili ticareti. 6-Tabi ve suni deri ve deriden mamul giyim eşyalarının imalatı ithalatı ve ihracatı ve ve dahili ticareti. 7-Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı ithalatı ihracatı ve dahili ticareti. 8-Her türlü tabi veya sentetik iplik imalatı ithalatı ihracatı ve toptan dahili ticareti. 9-Yürürlükteki ithalat ihracat ve diğer kanunlara riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalatı ihracatı ve dahili ticareti 10-Gayrimenkuller almak ve satmak,gerekiğinde gayrimenkulleri tehvit ve ifraz etmek,gayrimenkulleri üzerine şirketin doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek,gayrimenkulleri kiralamak,teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerine ipotek veya başka şekillerde elden çıkartmak. 11-Konusu ve ilgili mümessillik,müşavirlik,satıcılık,acentelik ve komisyonculuk işleri yapmak, 12-Konusu ile ilgili tesisler kurmak,satın almak,işletmek ve kiralamak,kurulmuş yerli ve yabancı şirket teşebbüslere iştirak etmek,ortak almak,aracılık etmemek kaydı ile hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak,gerektiğinde elden çıkartmak,devretmek,teminat olarak kabul etmek,menkul işletme rehni akdetmek,kefil olmak ve kefalet kabul etmek,inşaat yapmak, 13-Amaç ve konusu ile ilgili olarak,bu faaliyetler için faydalı olan ,gerekli ihtira beratı,lisans,izin,imtiyaz,alameti farika,ruhsatname,patent,know-how ve benzeri hakları istihsal ve iktisap etmek,başkalarına ait olanları devir almak,kulanmak ,kısmen veya tamamen ahara devretmek,kiralamak,kiraya vermek,teknikbilgi (Know-How)royalty anlaşmaları yapmak, 14-Şirket konuları ile ilgili,her türlü ticari,mali ve sinai işleri yapmak:gerekli izinleri almak kaydı ile yasalar çerçevesinde,yurtiçinde ve yurtdışında,yerli ve yabancı sermaye ile hertürlü ortaklıklar kurmak,mevcut ortaklıklara iştirak etmek,başka ortaklıklar ile birleşmek veya ortaklıklar devralmak ;yerli ve yabancı kuruluşlarla, müştereken iş taahhütlerinde bulunmak, 15-Şirket konuları ile ilgili olarak resmi ve hususi daire ve kuruluşlar tarafından açılacak ihale,artırma ve eksiltmelere iştirak etmek ve taahhüt işleri yapmak, 16-Şirket ortaklar kurulu kararı ile yukarıda sayılanlar dışında,şirket için verimli ve faydalı olabileceği kanısına varılan işlere de girebilir.Ancak bu tür kararlar esas sözleşmenin değiştirlmesi mahiyetinde bulunduğundan değişiklik için kanunun öngördüğü işlemlerin daha önce tamamlanması gerekir. 17- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü  gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Dossodossi Tekstil Sanayi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi adres: Fatih, Sultanahmet Alemdar Mahallesi, Alayköşkü Caddesi, No:12.