28 / 05 / 2022

Durmaz İnşaat şžirketi iflas etti!

Durmaz İnşaat şžirketi iflas etti!

Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesi Durmaz İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim şžirketi'nin iflasına karar verdi...Müflisin Adı ve Adresi: Durmaz İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim şžirketi
çayhane Sokak No: 30/2 çankaya/ANKARA

İflasın açıldığı tarih: 23.12.2010 Günü Saat: 11,58

Ankara Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin 2010/498 Esas ve 2010/912 Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan:

1-  Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri.

2-  Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde (ic.if.K.nun 336.maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-  Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyle bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüm dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (lc.if.K.m.336),

4-  08.02.2011 günü saat: 14.30'da  Ankara  İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 10.01.2011 (ic.lf.K.m. 219, 336)
Dosya No: 2010/31