Çukurova Balkon

Ekol Flora Taahhüt İnşaat ve Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekol Flora Taahhüt İnşaat ve Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Ekol Flora Taahhüt İnşaat ve Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekol Flora Taahhüt İnşaat ve Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 400 bin TL sermaye bedeli ile Ekrem Ünal tarafından kuruldu.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Ekol Flora Taahhüt İnşaat ve Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 400 bin TL sermaye bedeli ile Ekrem Ünal tarafından kuruldu.

Ekol Flora Taahhüt İnşaat ve Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç). Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, ve her türlü gayrimenkul almak satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. d. Şirket, çalışma konusu ile ilgili her türlü donanım, cihaz, alet , her türlü makine ve aksamları ile yedek parça ve malzemelerinin alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili her türlü donanım, cihaz, makine , ve aksamları finansal kiralama yolu ile almak. e.Konusu ile ilgili olarak Türkiye de üretilen mamullerin iç ve dış pazarlamasını ihracatını yapmak. Yukarıdaki mevzularla ilgili olarak her türlü hammadde mamul ve yarı mamul maddeleri satın alabilir.ithal ve sair suretle tedarik edebilir. Bunları kısmen veya tamamen işledikten sonra her türlü ticari işleme tabi tutabilir. f. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve bu mallara ilişkin haklar iktisap edebilir, satabilir,başkasından kiralayabilir,yahut kiraya verebilir,kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapabilir ,şirket için lüzumlu tesisler ve gayrimenkulleri arazileri satın alabilir inşa edebilir, kiralayabilir ve icabında bunları satabilir. Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşı rehin, ticari işletme rehini ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dâhil menkul ve gayrimenkuller işyerinde intifa, irtifa ve sükuna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabileceği gibi üçüncü şahıslardan da aynı hakları alabilir. Gerek şirket ve gerekse başka şahıslar için rehin ve ipotek edebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek tesisi cins tashihi kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisap devir ifraz ve ferağ edebilir ve her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket her türlü menkulleri, Gayrimenkulleri, taşıtları, ipotekli olarak alabilir, satabilir, şerh koyabilir, devredebilir, devralabilir g.Yukarıda sözü edilen kısımlarla ilgili olarak yerli yabancı diğer işletme ve müesseselerle iş birliği, ortaklık yapabilir, ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar iktisap edebilir, kullanabilir, mümessillikler alabilir, verebilir her türlü taahhütleri yapabilir. h.Şirket, sahip olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde binalar tesisler inşa eder, bunları amaçları doğrultusunda kullanır, devir ve ferağda bulunabilir.Şirket ihtiyacı olan her türlü kara, deniz, hava nakil vasıtalarını satın alır, ithal eder, kiralar veya finansal kiralama anlaşmaları yapar. Şirket, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşı rehin, ticari işletme rehini ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dâhil menkul ve gayrimenkuller işyerinde intifa, irtifa ve sükuna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabileceği gibi üçüncü şahıslardan da aynı hakları alabilir. i.Şirket, iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği ticari ve sanayi vesair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sanayi hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde sürekli veya süreli kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir j.Yabancı sermaye başkanlığında ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Göztepe Mah. Bağdat Cad. Yenisey Apt. No:229/9 KADIKÖY