Ekol Taşınmaz Yatırım Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ekol Taşınmaz Yatırım Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Ekol Taşınmaz Yatırım Ticaret Anonim Şirketi Beykoz'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Murat Acar, Baran Keçeli, Cem Utku Özler ve Gizem Karaca ortaklığında kuruldu.


Ekol Taşınmaz Yatırım Ticaret Anonim Şirketi Beykoz'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Murat Acar, Baran Keçeli, Cem Utku Özler ve Gizem Karaca ortaklığında kuruldu.

Ekol Taşınmaz Yatırım Ticaret Anonim Şirketi konusu:
EMLAK 1) Her türlü gayrimenkulü, takyidatlı da olmak üzere, her şekil ve suretle satın almak veya satmak. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleriyle, her türlü resmi ve özel kurumlar nezdinde cins ve kayıt tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, izale-i şüyu, parselasyon, ıslah, yol terki, yol ihdası, satış vaadi sözleşmesi, zilyetlik devir sözleşmesi, leh ve aleyhte mükellefiyet, geçit hakkı işlemleri ile her türlü muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, bu hak ve yükümlülükleri tescil ve terkin etmek. Portföyünde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek vermek, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, trampa, irtifak, intifa, kat irtifakı, kat mülkiyeti, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ vermek. Bu konularda kamu, özel, tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılacak ihalelere katılmak, ihaleleri almak, ve aldığı ihaleleri devretmek. Yurt içinde ya da yurt dışında iktisap edilen ya da sözleşmelerle bağlanan gayrimenkuller ile kamuya ya da gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde projeler geliştirmek; bu kapsamda her türlü binayı inşa etmek, mevcut binaları tadil etmek ve onarmak, arsa karşılığı inşaat işleri yapmak ve yaptırmak. 2) Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) Gayrimenkulleri kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek, her türlü gayrimenkulü eşyalı da kiraya vermek. Başkalarına ait gayrimenkullerden bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak kira toplamak. 3) Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) Her türlü gayrimenkulün müşavirlik ve komisyonculuğunu yapmak ve konusuyla ilgili hizmetlerde bulunmak. Her türlü gayrimenkul ile ilgili yurt içi ve yurt dışında müzayede, açık arttırma ve teklif alma suretiyle ihaleler açmak. Türkiyede veya yurt dışında konusuyla ilgili bayilikler, acentelikler, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak. 4) Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul faaliyetleri. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul şirketleri ile ortaklık kurmak, temsilcilikler almak ve bu firmalara yurt içi ve yurt dışında aracılık ve danışmanlık hizmeti vermek. Muhtelif gayrimenkul projelerinin pazarlama, satış, halkla ilişkiler politikalarını oluşturmak ve bu konuları üstlenmek. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmaları yapmak ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemlerini takip etmek. 5) Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, apartman yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) Her türlü yönetim (yöneticilik), temizlik, bakım, onarım ve bunlarla ilgili kontrol, kiralama, koruma ve bilcümle servis hizmetleri vermek suretiyle danışmanlık yapmak. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkulleri işletmek ve profesyonel yönetim hizmetlerini yapmak. 6) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konuda uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olduğu her türlü işlerde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, proje bazında işbirlikleri kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, know-how anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu hakları devredebilir Şirket Amaç Ve Konusu İle İlgili Olarak: 1-) Menkul veya gayri menkul mallarla ayni haklar iktisap eder, kiralar, kiraya verir ve gerektiğinde satar. 2-)Uzun, orta ve kısa vadeli istikrazda bulunur, kredi anlaşmalar yapar, başkalarına ait veya şirketin mal varlığına dahil menkul ve gayri menkul mallar üzerine, borcuna karşın, rehin ve ipotek göreceği gibi, şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait menkul ve gayri menkul malları üzerine rehin ve ipotek tesis eder, gerektiğinde rehin ve ipotekleri kaldırır veya kaldırtır. 3-)Yurt içinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak her türden şirketlere iştirak eder yatırımlar yapabilir, hakiki ve hükmi şahıslar ile geçici veya daimi iş veya ortaklıklara girebilir. 4-)Yurt içi ve yurt dişi kuruluşlardan her türden krediler kefaletler alabilir. Yurt içi ve dışındaki mali sinai ticari kuruluşlara borçlanacağı gibi bunlarla kefalet rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. 5-)Şirketin konusuna giren ticari mali ve hukuki işleri yapar. Markalar, patentler know-howlar ihtira beraatları lisans ve teknik yardımlar gibi gayri maddi, fıkri, sınai ve ticari haklar alabilir veya iktisap edebilir. Bu hakları devir edebilir. 6-)Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında fabrikalar, atölyeler, arsalar, araziler, depolar satın alır, kiralar veya fabrikalar ve atölyeler kurabilir. 7-)Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir. 8-)Şirket iktisadi amacının gerektirdiği ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Acarlar Mh.50 Sk.Acarkent St. B604 Ap.N.13/1 Beykoz