EKS Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

EKS Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

EKS Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kadir Ekşi tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 9 Ekim'de Maltepe, Cevizli Mahallesi, Hızır Reis Sokak'ta kuruldu.


EKS Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kadir Ekşi tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Ekim'de kuruldu. 


EKS Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.         b-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.         c.-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.         d.-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel  sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri,devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti,kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.         f.- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.         g.- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.         h.-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.         ı.-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.         i.-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.         j.-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks,asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.         k.-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.         l.-Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.       m.-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.       n.- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.    Diğer taraftan, şirket amaç ve konusu ile ilgili hususlar gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir. 1.- Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak görebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. 2.- Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunlar tescil, devir ve temlik edebilir,mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir.  3.-Şirket üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taahhütlerde bulunabilir. 4.-Menkul kıymetler aracılık faaliyetinde olmamak şartı ile hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetler alabilir, satabilir,bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muameleye girişebilir, her türlü ticari, sınaî, mali işlemleri yapabilir. 5.-Yurt içinden ve dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım,know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. 6.-Türk ve yabancı bankalardan ve diğer finans kuruluşlardan kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir. 7.-Yurtiçinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir,gerekli gördüğü takdirde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir.     


EKS Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Maltepe, Cevizli Mahallesi, Hızır Reis Sokak, No:10/4.