26 / 06 / 2022

Emg Çevre Entegre Atık Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Emg Çevre Entegre Atık Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Osman Köktaş tarafından kuruldu.Emg Çevre Entegre Atık Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Osman Köktaş tarafından kuruldu.

Emg Çevre Entegre Atık Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla; yurt içinde oluşan elektronik atıkların alınması işlenerek değerli metallerin ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra, şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kâğıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs. oluşabilecek genel atıkların toplanarak alınıp geri kazanım proseslerine tabi tutularak ayrıştırma işlemlerine göre gerekli kurum ve kuruluşlara raporlamaları sunularak geri kazanılması sağlanacaktır. Şirket içerisinde proseslerden veya insan kaynaklı oluşacak atıkların tesis içerisinde geri kazanımı veya bertarafı mümkünse tesisimiz içerisinde işleme alınacak eğer tesis içerisinde geri kazanılması veya bertarafı mümkün olmayan atıklar ise; çevre izin ve lisanslı tesislere gönderilecektir. Tekrar kullanılabilirlik şartlarına uyum gösteren elektrikli ve elektronik ekipmanların ikinci el olarak değerlendirilmesi, toplanan çeşitli elektrikli ve elektronik eşyaların içerisinde veri bulundurulması durumunda KVKK gereği verilerin yok edilmesine karşı gerekli veri imha işlemleriyle birlikte kişisel hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak şartıyla, ürünlerin ve/veya hammaddelerin satılması ya da modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilecektir. Şirketimiz ilk olarak aşağıdaki Lisans Konularında yetkinliği oluşturulacak ve belirtilen başlıklar altında geri kazanım veya bertaraf işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak olup ilerleyen süreçlerde sürekli iyileştirme ve gelişme mantığıyla birlikte sektörün getirdiği yenilikler ve teknolojiler takip edilerek yıllık planlarını net bir şekilde ortaya koyarak yatırımlarını sürdürecektir. Ambalaj atıkları dahil olmak üzere her genel kapsam içerisindeki atıkların T.C. yasal mevzuatları çerçevesi içerisindeki şartlar sağlanarak biriktirilmesi, toplanması taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi işi ile iştigal etmek, bu amaçla ilgili işletmeler ve tesisler kurmak. Toplam atık yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri vermek. Bu konu ile ilgili taşıma ve nakliye faaliyetlerinde bulunmak ve talep gelmesi halinde nakliye hizmeti sunmak. Her türlü atık ve hurda kapsamına giren malzemenin ticaretini, alımını, satımı, ithal ve ihracatını yapmak. Her türlü atıkların ve atık harici mal ve mamullerin taşınması işlemini, kendi araçlarımız ile veya kiralama yöntemiyle edindiğimiz araçlar ile hizmeti vermek, nakliye ve taşıma faaliyetlerinde bulunmak. Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket: a) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını alameti fabrikaları, lisans, izin ve imtiyazları, resim ve modelleri iktisap eder kullanıp satın alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. b) Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekâlet, turizm hizmet kefalet müşavirlik, bayilik mümessillik, acentelik, müteahhitlik, transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir patent, ihtira beraatı gibi sınaî haklar kazanabilir kiraya verebilir kiralayabilir, ipotek veya rehin alabilir veya verebilir, satın alıp satabilir, devredebilir. Gerek kendisi, gerekse de üçüncü, gerçek ve tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları veya kullanacakları kredilerin veya doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak verebilir, rehin ile sınırlandırabilir, serbest dereceden istifade hakkı tanıyabilir. Gerek şirketin ve gerekse de üçüncü şahısların doğmuş ve doğabilecek borçlar için gayrimenkullerini ve menkullerini ipotek, rehin ve teminat verebilir. c) Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa ettirebilir kısmen veya tamamen satıp devredebilir başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir. d) Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını, gayrimenkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti, gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil, rehin hakları ve diğer ayni hakları, gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.