Emlak Konut genel kurul toplantı tutanağını yayınladı!

Emlak Konut genel kurul toplantı tutanağını yayınladı!Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Emlak Konut genel kurul toplantı tutanağını yayınladı.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Emlak Konut genel kurul toplantı tutanağını yayınladı.


Kap Açıklaması:

1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,

4 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2016 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 2016 yılı içerisinde bağımsız üye Sn. Veysel EKMEN'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine Muhterem İNCE'nin seçilmesinin Türk Ticaret Kanunu m. 363 gereğince Genel Kurulun onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

10 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

11 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Görüşler ve kapanış.