Emlak vergisi artış oranı 2015!

Emlak vergisi artış oranı 2015! Emlak vergisi artış oranı 2015!

1319 sayılı kanun gereğince taşınmaz mallar için her sene emlak vergisi ödeniyor. Emlak vergisi hesaplamalarında kullanılan emlak vergi değerleri, takdir komisyonlarınca belirleniyor. İşte emlak vergisi artış oranı 2015..Emlak vergisi artış oranı 2015!

1319 sayılı kanun gereğince taşınmaz mallar için her sene emlak vergisi ödeniyor. Emlak vergisi hesaplamalarında kullanılan emlak vergi değerleri, takdir komisyonlarınca belirleniyor.


Emlak Vergisine konu arsa ve arazi metrekare birim değerleri il ve ilçelerde oluşturulan takdir komisyonlarınca her dört yılda bir yeniden takdir ediliyor.


2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerine Uygulanacak Oran, 65 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alıyor. Peki, emlak vergisi artış oranı 2015 ne kadar?


Emlak vergisi artış oranı 2015!

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.


1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.


Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 


2014 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2015 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2014 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2015 yılı vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.


2013 Yılında Yapılan Takdirler Nedeniyle 2014 Yılında Mükellefiyeti Başlayanların 2015 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı


2013 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren yeniden başlamış bulunmaktadır.


Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi değerleri, 2014 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan  (% 10,11/2=) % 5,055 (beş virgül sıfır elli beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.


ÖRNEK - Mükellef (A)  Ankara  ili, Keçiören Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2006 yılında satın almıştır. 2014 yılı vergi değeri 120.000,00 TL olan meskenin 2015 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 


- Meskenin 2014 yılına ait emlak vergi değeri 120.000,00 TL

- 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 10,11/2=) % 5,055

- Meskenin 2015 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 126.066,00 TL

- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 126.000,00 TL


Emlak vergisi başka ilden ödeme işlemleri!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com