Endem Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Endem Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Endem Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Endem Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Osman Naci Endem Yönetim Kurulu Başkanlığı, Mehmet Enis Özgül Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Tamer Tunca Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL sermaye ile 22 Ağustos'ta Beşiktaş'ta kuruldu.

Endem Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Osman Naci Endem Yönetim Kurulu Başkanlığı, Mehmet Enis Özgül Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Tamer Tunca Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL sermaye ile 22 Ağustos'ta Beşiktaş'ta kuruldu. 


Endem Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; A) Amaç: Türkiyede ve dış ülkelerde yapılacak aşağıda gösterilen İnşaat, Montaj, Bayındırlık ve Ulaştırma işlerini taahhüd ve ifa etmektir. B) Konusu:a) Her türlü inşaat ve taahhüt işleri. b) Fabrikalar, Petrol tasfiye haneleri, petrol tankları ve tesisleri. c) Petrol, tabii gaz vesair boru hatları ve havai hatlar. d) Islah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri.e) Toplu ve sosyal konut binaları yapımı ve inşaat işleri taahhüdü.f) Toplu ve münferit konut, han, çarşı, işyeri, fabrika binaları yapımı ve inşaat işleri. g) İmar ve inşaat konularında teknik hizmetler plan ve projelendirme danışmanlık hizmetleri.h) Karayolları, demiryolları ve köprüler ile hava meydanları, istasyonlar limanlar ve barajlar. i) Hidroelektrik ve termik santral tesisleri.j) Çimento fabrikaları tesisleri.k) Buğday ve her türlü hububat siloları ile yem fabrikaları tesisleri.l) Nafa ve bayındırlık işleri.m)Toplu ve sosyal konut malzemesiyle ilgili maddelerin imali için tesisler kurmak. n) Şirket faaliyeti için gerekli görülen arsaları satın almak ve bu arsalar üzerinde konut ve sınai yapılar inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek. o) Şirket konusuna giren başlıca faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1- Her türlü iç ve dış ticaret, ithalat, ihracat ve imalat işleri ile uğraşır.2- Her türlü kara, deniz ve liman nakliyatı yapmak üzere vasıtalar satın almak ve satmak veya kiralamak veya hariçten ithal etmek ve bunları iştigal mevzuunda kullanmak. 3- Teknik bilgi, lisans ve patent haklarını iktisabı için Türkiye içinde ve dışında diğer teşekküller ve şahıslarla anlaşmaya girmek ve gerektiğinde bu bilgi ve hakların satın alınması ve satılması veya kiralanması ile kiraya verilmesini temin etmek.4- Konunun gerçekleşebilmesi için tamir atölyeleri kurmak müteharrik tamir atölyeleri satın almak gerektiğinde satmak, kiralamak veya kiraya vermek veya ithal ve ihracat etmek ve bu atölye ve vasıtalarla gerek şirketin ve gerekse hariçten arzu edenlerin tamir ve imar işlerini yapmak. 5- Konunun gerçekleşebilmesi için her türlü menkul ve gayrimenkul satın almak satmak kiralamak kiraya vermek ve gerektiğinde sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerine rehin ve ipotekler tesis etmek.6- Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı firmaların temsilciliğini almak.7- Konu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şube ve bürolar açmak buralarda temsilciler bulundurmak ve istihdam etmek 8- Konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla anlaşmalar yapmak ve yurtiçi ve yurtdışında hakiki ve hükmi şahısların bayiliklerini almak.9- Konusunun  gerçekleşebilmesi için yukarıda sayılan hususlar hakkında memleketimizde kurulmuş veya kurulacak şirket ve müesseseler sermayelerine iştirak etmek veya bu şirket ve müesseseleri kısmen veya tamamen satın almak ve satmak veya bu müessese ve şirketlerin fabrika ve tesislerini kiralamak veya gerektiğinde kiraya vermek bu tür şirket ve müesseselerin kurulmasına ve gelişmesine ortak olmak.  10- Şirketin maksat ve gayelerinin tahakkuk ettirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve nizamlarının müsaade ettiği her türlü sınai veya montaj ve bunlara bağlı olarak tesisleri konusu ile ilgili olarak meydana getirmek ve konunun gerçekleşebilmesi için bütün mali ticari ve sınai muameleleri ifa etmektir.  11- Nakliyat, sigorta, acentalığı, acentalık ve komisyonculuk yapmak.12- İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine malzeme ile ilgili sanayi işlerini yapmak. 13- Yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak ve mali sorumluluğun taksimine ilişkin sözleşmeler akdetmek. 14- Faaliyeti için gerekli olan her çeşit iç ve dış ikraz ve istikraz muameleleri yapılabilir.15- Adi ve müteselsil kefalet rehin ipotek ve sair her türlü teminat alabilir ve verebilir.16- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. 


Endem Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Gayrettepe Mahallesi, Başak Sokak, Çağlayan Apartmanı No: 2 / 3