07 / 07 / 2022

Era Atık Yönetim İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Era Atık Yönetim İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir’de  50 bin TL sermaye bedeli ile Eren Bülbül, Ağacan Koç tarafından kuruldu.Era Atık Yönetim İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir’de  50 bin TL sermaye bedeli ile Eren Bülbül, Ağacan Koç tarafından kuruldu.

Era Atık Yönetim İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
A-ARITMA VE BERTARAF İŞLEMLERİ; 1-Her türlü sınai atıkların, evsel atıkların, organik atıkların ve her çeşit demirlerin ve demir dışı metallerin, ambalajların, atık yağların , kağıt, plastik, cam ve benzeri atık, akü, atık pil, tıbbi atıkların ve ilgili Bakanlık tarafından atık sınıfından olduğu kabul edilen tüm atıkların, buzdolabı, çamaşır makinesi, radyo, teyp, bilgisayar ve bunun gibi elektrikli ekipman atıkların ve bunların karışımından oluşan maddelerin toplanması, taşınması, depolanması, ayrıştırılması, kompostlanması, tasnif edilmesi, çeşitli işlemlere tabi tutulması, imha ve bertarafı, geri dönüşümünün yapılaması çöp suyu, atık su ve içme sularının arıtılması değerlendirilmesi ve geri kazanımı, katı atıkların depolanması ve bertarafı tesis ve depo inşaatı, evsel ve sınai atıkların termik, biyolojik ve benzeri işlemlerle bertaraf ve her türlü atıkların geri kazanımı ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi, tesis ile ilgili makine ve ekipmanların sağlanması, yedek parça temini satışı ithalat ve ihracat faaliyetlerini yapmak,. Ayrıştırma işlemi ile ilgili olarak her türlü malın alım, satımı, ithali, ihracı ve dahili toptan ticaretinin yapmak. 2- Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve sterilizasyon işlerini yapmak. 3-Tıbbi atık bertaraf ve sterilizasyon tesislerinin inşaatı, gerekli makine ve ekipmanların alımı, satımı ithalat ve ihracatının yapılması tesisin işletmeye alınması, işletilmesi ve satışını yapmak. 4-Tıbbi atıkların geçici depolamada biriktirilmesi için tesis ve sistemlerin kurulması, tesislerin işletilmesi, alımı ve satışını yapmak. 5-Tıbbi atık bertaraf tesisi için gerekli makine ve ekipmanların alımı, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 6-Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf hizmetinin yapmak. 7-Tehlikeli atık yakma ve bertaraf tesislerinin yapılması, makine ve ekipmanlarının alımı, satımı ithalat ve ihracatının yapılması, tesisin işletmeye alınması, işletilmesi ve satışını yapmak. 8-Tehlikeli atıkların hastane içerisinde toplanması taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetini vermek. 9-Tehlikeli atık bertaraf tesisleri için gerekli her türlü makine ve ekipmanların alımı, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 10-Çöp depolama sahası yapımı, işletilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, 11- Vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu 12-Cadde ve sokakların temizliklerinin çöp kamyonları ile yapılması, atıkların taşıma işlerini yapmak. Taşıma işi ile ilgili her türlü vasıta ve araçların alımını, satımını, ithalatı, ihracatı, kiralanması veya kiraya verilmesini yapmak. 13-Çöp depolama sahasından çöp gazının toplanması ve bu gazdan enerji üretim tesislerini kurmak ve işletmek. 14-Evsel atıklar için yakma tesisleri kurmak. 15 -Evsel atık bertaraf (depolama, kompost, yakma) tesisi için gerekli her türlü makine ve ekipmanların alımı, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 16 Her türlü kağıt, plastik, metal, cam ve lastik atıkların toplanması taşınması, ayrıştırılması ve geri dönüştürebilir tesislerinin kurmak ve işletmek. 17-Ayrıştırma tesislerinin kurmak ve işletmek. 18-Ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerinin kurulması, işletilmesi ve her türlü makine ve ekipmanın ithalatı ve ihracatını yapmak. 19-Radyo aktif atıkların toplanması, taşınması, bertaraf tesislerinin kurmak ve işletmek. 20-Çamurların (evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinden çıkan çamurlar) bertarafı için gerekli tesislerin, inşaatını yapmak. Tesisleri kurmak ve işletmek. 21-Çamur yakmadan elde edilen enerji den elektrik üretilmesi, satışı, tesisinin kurulması, inşaatının yapmak ve işletmek. 22-Çamur yakma tesislerinin kurulması için gerekli her türlü makine ve ekipmanların ithalatı ve ihracatını yapmak. 23-Her türlü evsel, endüstriyel atık su arıtma tesisi yapılması ve tesis rehabilitasyonu, 24-Evsel, endüstriyel atık su arıtma tesislerinin işletilmesi, biyogaz üretim tesislerinin yapılması, işletilmesi, üretilen biyogazın kullanılması, biyogazdan elektrik üretim tesislerinin yapılması, üretilen elektriğin dağıtılması, satılması, 25-İçme suyu arıtma tesislerinin yapılması, rehabilitasyonu, arıtma sistemleri kurulması işletilmesi ve ekipman satışı, 26-Her türlü ekipmanın alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 27-Paket arıtma sistemlerinin yapılması, satılması ve her türlü ekipmanının ithal i ve ihracatı 28-İçme suyu isale hatlarının yapılması 29-Kanalizasyon hatlarının yapılması 30-Çevre analiz laboratuvarların kurulması işletilmesi ve her türlü ekipmanın ithal i ve ihracatı 31-Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kurulması ve işletilmesi 32-Çevre kanunu uyarınca çevre konusunda her türlü danışmanlık ve atık yönetimi hizmetinin verilmesi. 33-Çevre kanunu ve çevre denetim yönetmeliği uyarınca her türlü kurum, kuruluş, fabrika ve sağlık kuruluşlarına danışmanlık yapmak 34-Ç.E.D. (Çevre Etki Değerlendirme) raporunun hazırlanması ÇED gerekli değildir raporunun alınması ve bu konuda hizmet ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.