Erzincan Belediyesi'nden 16 milyon 318 bin 679 TL'ye satılık gayrimenkul!

Erzincan Belediyesi'nden 16 milyon 318 bin 679 TL'ye satılık gayrimenkul!Erzincan Atatürk Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkulün satışı Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından 26 Ağustos 2014 günü saat 10:00'da ihaleye çıkıyor.


Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan gayrimenkul Atatürk mahallesi 85 ada, 1 parselde yer alıyor. Gayrimenkul 16 milyon 318 bin 679 TL bedelle Erzincan Belediyesi Başkanlığı tarafından satılacak.


Satılacak gayrimenkul’ün ödemesi peşin olması halinde : İhale bedeli + KDV. yatırılması gerekiyor.  Taksitli olması halinde : %50 + KDV si peşin, geriye kalan bedele %4 ilave edilerek 6 ay eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. 


İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekiyor. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmıyor.


İhale İlanı


T.C Erzincan Belediye Başkanlığı Taşınmazın İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait aşağıda bilgileri mevcut olan Atatürk mahallesi 85 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz 16 milyon 318 bin 679 TL bedelle kapalı teklif usulüyle satılacaktır.Peşin Muhammen Bedel: 16.318.697,61


Satış Günü: 26/08/2014 günü saat 10:00


Satış Şartları;

Madde 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait aşağıda bilgileri mevcut olan Atatürk mahallesi 85 ada, 1 parselde bulunan 1 adet, muhammen bedeli yazılı olan taşınmaz mal satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulüyle ihale ile satılacaktır.

Madde 2- İhale 26.08.2014 Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde   3- İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;

a)  Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b) kametgâh Belgesi.

c)  İmza Beyannamesi.

d) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e)  Şartname alındı makbuzu.

f)  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

h) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

Madde 4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 5- Satılacak gayrimenkul’ün ödemesi peşin olması halinde : İhale bedeli + KDV. yatırılacaktır. Taksitli olması halinde : %50 + KDV si peşin, geriye kalan bedele %4 ilave edilerek 6 ay eşit taksitte ödenecektir.

Madde 6- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde görülebilir.


İlanın tam metni için tıklayın