Erzurum'da 46.7 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Erzurum'da 46.7 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Palandöken ve Yakutiye'de yer alan 4 gayrimenkulü 46 milyon 669 bin 224 TL bedelle satışa çıkardı. 


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Palandöken ve Yakutiye'de yer alan 4 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 46 milyon 669 bin 224 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 07/04/2020 Salı günü saat 14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli aşağıda belirtilmiştir.

Erzurum
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 07/04/2020 Salı günü saat 13:45’ e kadar teslim edilmesi zorunludur.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek(İkametgâh Belgesi), kanuni tebligat beyanı ve kimlik fotokopisi.
3- Gerçek Kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü.
4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
5- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
6- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
11 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
12 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye
aittir.
13 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR