Erzurum'da 67.8 milyon TL'ye satılık 8 adet gayrimenkul!

Erzurum'da 67.8 milyon TL'ye satılık 8 adet gayrimenkul!

Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığı, Palandöken'de yer alan 8 adet gayrimenkulü 67 milyon 852 bin 882 TL bedelle satışa çıkardı.


Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığı, Palandöken'de yer alan 8 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 67 milyon 852 bin 882 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığından: 

Erzurum

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki hissemiz olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17, 35/a ve 40 (Ek fıkra
25/1/2007-5577/1Md.) maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile peşin olarak satışları yapılacaktır. İhale 22.04.2021 tarihine müsadif Perşembe günü saat
10.00 ile 17.00 de Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
1- İkametgâh ilmuhaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekâleten katılmak isteyenlerin 2021 yılı tasdikli vekâletnamelerini, tüzel kişiler
adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeleri geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat
mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.
2 - Satışı yapılacak olan Ticari Konut Arsaları ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde İhale bedellerinin tamamı peşin
olarak ödenecektir.
Satışı yapılacak olan arsa KDV den muaftır. Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.
3 - Her bir Ticari Konut Arsası için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.
4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Devlet İhale Kanununun 31. maddesi gereğince ihalenin onaylanıp, onaylanmayacağı ita amirinin onayına bağlıdır.

Erzurum

6 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 22.04.2021 tarihi saat 09.30'a kadar Palandöken Belediyesi Emlak
ve İstimlak Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.
7 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
8 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.