Esenboğa Havalimanı'nda 1 numaralı pist kanalı onarımı ihaleye çıkıyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 1 numaralı pist kanalı onarımı ihaleye çıkıyor! Esenboğa Havalimanı'nda 1 numaralı pist kanalı onarımı ihaleye çıkıyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; Esenboğa Havalimanı'nda 1 numaralı pist kanalı derz dolgu ve çatlak onarımı yapım işi ihaleye çıkıyor. İş 50 günde tamamlanacak.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; Esenboğa Havalimanı'nda 1 numaralı pist kanalı derz dolgu ve çatlak onarımı yapım işi ihaleye çıkıyor. İş 50 günde tamamlanacak. 


Esenboğa Havalimanı'nda 1 numaralı pist kanalı derz dolgu ve çatlak onarımı yapım işinin ihalesi, 29 Eylül 2014 tarihinde saat 11.00'de DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü. Simülatör Binası ve Eğitim Tesisleri'nde ihaleye çıkacak. 


İHALE İLANI 


KABLO KANALI DERZ DOLGU ONARIM DHMİ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESENBOĞA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 33097


2014/113296


DHMİ ESENBOGA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ESENBOĞA 06970 ÇUBUK/ANKARA


İHALE İLANI


DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)


ESENBOĞA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜMDEN


DHMİ ESENBOĞA HAVALİMANI 1 NOLU PİST KABLO KANALI DERZ DOLGU VE ÇATLAK ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 


ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası


I -İdarenin


a) Adresi DHMİ Esenboğa Havalimanı PAT sahası. 


b) Telefon ve faks numarası 3123980000-3123980345


c) Elektronik Posta Adresi ahmet.yerli@dhmi.gov.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : : Bitümlü kaplama sökülmesi, bitümlü astar tabakası (CRS- I) yapılması, beton asfalt satıh tabakası yapılması, muhtelif genişlikteki çatlakların onarılması, çatlak 


içerisine silis kum veya fitil konulması ve bitümlü kaplama kesilmesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer Esenboğa/Ankara


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü. Simülatör Binası ve Eğitim Tesisleri BZ-05 Nolu Oda. Esenboğa/ANKARA


b) Tarihi ve saati : 29.09.2014 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve SanatkarlarOdası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu licarei ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 


yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 


kayıtlı olduğunu gösterir belge.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 


Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 


tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.I.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alı yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptınlamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 


bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 


son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 


ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


Bu iş ile ilgili olarak olarak. 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğrnde yer atan benzer iş gruplarından "(A) ALT YAPI İŞLERİ. VII. 


Grup: Havalanı İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak sureliyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için. 


benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak; İnşaat Mühendisliği bölümü kabul edilecektir.5. [Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü. Sal inal ma ve İkmal Müdürlüğü (Malzeme Müdürlüğü) 06970 Esenboğa/ANKARA 


adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü. Satmalına ve İkmal Müdürlüğü (Malzeme Müdürlüğü) 06970 Esenboğa/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 


adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini. Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 


verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3* tinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1.20


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde Öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanı için tıklayın