Eses Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Şirketi kuruldu!

Eses Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Şirketi kuruldu!

Eses Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Erdem Seçen tarafından kuruldu.


Eses Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Erdem Seçen tarafından kuruldu.

Eses Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Şirketi konusu:
Madde 3: Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır. 1-Yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı haricinde her türlü özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, işyerleri, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti (ekspertiz), analiz ve fizibilite çalışmaları sunmaktır. 2-Bina arsa ve araziler ile teçhizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir. 3- Bölge araştırmaları proje ve yönetim hizmetleri gayrimenkul ve bağlı hakların hukuki durumları ile analiz ve raporlama hizmeti vermek. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti vermek, kurum ve kuruluşların sahip oldukları hakların kira bedelini belirlemek,ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye alınması ve alınan belgelerin doğruluğu hususunda rapor hazırlamak. 4-Arsa araştırması yapmak, gayrimenkullerle ilgili proje analizleri yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi yapmak ve tespitlerde bulunmak, Pazar analizleri ve araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak,bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, boş arazi ve gelişmiş proje değeri analizinde bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 5-Konusu ile ilgili gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yardımcı olmak. 6-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 7-Gayrimenkulle ilgili coğrafi yapı, vergi, hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, imar ve yapılaşma bilgileri, proje, ruhsat ve encümen kararı bilgileri, orman bilgileri, sulama havzası bilgileri, gecekondu hak sahipliği tespit ve değerleme bilgileri, ipotek, haciz ve benzeri sınırlamaların (takyidatların) araştırılması ve incelenmesi hususlarında değerleme ve danışmanlık hizmeti vermek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Şirket gayelerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Atakent Mah. Seyfi Demirsoy Cad. C Blok Sit. Çağdaş 3 Ap. N.4/17 ÜMRANİYE