Eskişehir Belediyesi restoran ve kafeterya yaptıracak!

Eskişehir Belediyesi restoran ve kafeterya yaptıracak! Eskişehir Belediyesi restoran ve kafeterya yaptıracak!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Vişnelik veTepebaşı'ndaki arsalarına restoran ile kafereterya yaptıracakEskişehir Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetindeki Vişnelik ve Tepebaşı'nda yer alan arsalarının üzerine dinlenme tesisi yaptırmak üzere harekete geçti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetindeki Vişnelik Mahallesi"ndeki arsa üzerine 15 yıllık kiralama karşılığı restoran yaptıracak.

Yapılan açıklamalara göre İşin tahmin edilen tahmini fiyatı 382 bin 505 lira, geçici teminatı da 11 bin 475 lira ve işletme hakkı tahmini bedeli de 4 bin lira (Aylık) x12 = 48 bin lira +KDV olarak belirlendi. İhale 18/01/2012 tarihinde çarşamba günü saat 16:30"da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

Detaylar şöyle:

TAşžINMAZLAR ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YAPTIRILARAK 15 YIL SÜREYLE RESTORAN OLARAK İşžLETİLMESİ, HER TÜRLÜ BORçTAN ARİ, BAKIMLI VE KULLANILIR DURUMDA BEDELSİZ OLARAK İDARE"YE DEVRİ İşžİ YAPTIRILACAKTIR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden:
1 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; Vişnelik Mahallesi 1631 ada 5 ve 6 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 15 yıl süreyle restoran olarak işletilmesi, her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idare"ye devri işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.
2 - İşin tahmin edilen muhammen bedeli:
Takribi İnşaat Maliyeti: 382.505,00,-TL
İşletme Hakkı Muhammen Bedeli: 4.000,00-TL (Aylık) x12 = 48.000,00-TL+KDV.
3 - İhale 18/01/2012 tarihinde çarşamba günü saat 16:30"da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
4 - İstekliler; ihale şartnamesi ve diğer eklerini ihale tarih ve saatine kadar 1.000,00,-TL karşılığında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresinden temin edilebilir ve ihale tarih ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde şartname ve eklerini Satın Alma Daire Başkanlığında inceleyebilirler.
İsteklilerin;
5 - İkametgah Belgesi.
6 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da bağlı oldukları odadan alınmış belge.
7 - Noter tasdikli imza sirküleri.
8 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
9 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına alınmış, yatırım bedeli toplamı 382.505,00-TL"nin %3"ü olan 11.475,15,-TL limit dahili geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alındığına dair vezne alındı belgesi veya Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletine Haiz Tahviller ve Hazine Bonoları (nominal değer üzerinden).
10 - Mali Durum: Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 38.250,50,-TL"den az olamaz.)
Mali yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve isteklilerin sayılan iki kriteri de birlikte sağlaması esastır. Bu konuda verilen tüm belgeler yeminli mali müşavir ve/veya serbest muhasebeci mali müşavirce ve/veya ilgili vergi dairesince onaylanmış olmalıdır.
11 - Dosya alındı makbuzu.
12 - Ortak girişim olması durumunda ihale şartnamesinde örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
13 - Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış borcu yoktur yazıları.
14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.
15 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
16 - İstenen belgeler 2012 yılında alınmış ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.
İdari şartname ve eklerinde istenen diğer belgelerle yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu veya limit dahili banka teminat mektubu ile birlikte ihale gün ve saatinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları,
İlan olunur.
10159/1/1-1

TEPEBAşžI'NA KAFETERYA YAPTIRILACAK

Öte yandan Eskişehir Belediyesi yine kendi mülkiyetindeki Tepebaşı"nda yer alan arsa üzerine 15 yıllık kiralama karşılığı kafeterya yaptırmak üzere ihale düzenleme kararı aldı. İşin tahmini bedeli 452 bin 565 lira, yıllık işletme hakkı tahmini bedeli 2 bin 500 lira (Aylık)x12 = 30 bin lira +KDV olarak belirlendi. İhale 18/01/2012 tarihinde çarşamba günü saat 16:00"da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

TAşžINMAZ ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YAPTIRILARAK 15 YIL SÜREYLE KAFETERYA OLARAK İşžLETİLMESİ, HER TÜRLÜ BORçTAN ARİ, BAKIMLI VE KULLANILIR DURUMDA BEDELSİZ OLARAK İDARE"YE DEVRİ İşžİ YAPTIRILACAKTIR
1 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; Tepebaşı İlçesi, 2172 ada 624 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 15 yıl süreyle kafeterya olarak işletilmesi, her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idare"ye devri işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.
2 - İşin tahmin edilen muhammen bedeli:
Takribi İnşaat Maliyeti: 452.565,00,-TL
Yıllık İşletme Hakkı Muhammen Bedeli: 2.500,00-TL (Aylık)x12 = 30.000,00-TL+KDV.
3 - İhale 18/01/2012 tarihinde çarşamba günü saat 16:00"da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda
TAşžINMAZ ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YAPTIRILARAK 15 YIL SÜREYLE KAFETERYA OLARAK İşžLETİLMESİ, HER TÜRLÜ BORçTAN ARİ, BAKIMLI VE KULLANILIR DURUMDA BEDELSİZ OLARAK İDARE"YE DEVRİ İşžİ YAPTIRILACAKTIR
1 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; Tepebaşı İlçesi, 2172 ada 624 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 15 yıl süreyle kafeterya olarak işletilmesi, her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idare"ye devri işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.
2 - İşin tahmin edilen muhammen bedeli:
Takribi İnşaat Maliyeti: 452.565,00,-TL
Yıllık İşletme Hakkı Muhammen Bedeli: 2.500,00-TL (Aylık)x12 = 30.000,00-TL+KDV.
3 - İhale 18/01/2012 tarihinde çarşamba günü saat 16:00"da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
4 - İstekliler; ihale şartnamesi ve diğer eklerini ihale tarih ve saatine kadar 1.000,00,-TL karşılığında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresinden temin edilebilir ve ihale tarih ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde şartname ve eklerini Satın Alma Daire Başkanlığında inceleyebilirler.
İsteklilerin;
5 - İkametgah Belgesi.
6 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da bağlı oldukları odadan alınmış belge.
7 - Noter tasdikli imza sirküleri.
8 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
9 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına alınmış, yatırım bedeli toplamı 452.565,00,-TL"nin %3"ü olan 13.576,95,-TL limit dahili geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alındığına dair vezne alındı belgesi veya Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletine Haiz Tahviller ve Hazine Bonoları (nominal değer üzerinden).
10 - Mali Durum: Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 45.256,50,-TL"den az olamaz.)
Mali yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve isteklilerin sayılan iki kriteri de birlikte sağlaması esastır. Bu konuda verilen tüm belgeler yeminli mali müşavir ve/veya serbest muhasebeci mali müşavirce ve/veya ilgili vergi dairesince onaylanmış olmalıdır.
11 - Dosya alındı makbuzu.
12 - Ortak girişim olması durumunda ihale şartnamesinde örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
13 - Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış borcu yoktur yazıları.
14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.
15 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
16 - İstenen belgeler 2012 yılında alınmış ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.
İdari şartname ve eklerinde istenen diğer belgelerle yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu veya limit dahili banka teminat mektubu ile birlikte ihale gün ve saatinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları,
İlan olunur.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com