Eskişehir'de 10 yıllığına kiralık restoran!

Eskişehir'de 10 yıllığına kiralık restoran!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetindeki Vişnelik Mahallesi 1631 ada 5 ve 6 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 10 yıl süreyle restoran olarak işletilmesi için ihale düzenlediEskişehir Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetindeki Vişnelik Mahallesi 1631 ada 5 ve 6 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 10 yıl süreyle restoran olarak işletilmesi için ihale düzenledi.

Vişnelik Mahallesindeki bina yapımı için takribi inşaat maliyetinin 382 bin 505 lira, işletme hakkının aylık tahmini bedelinin 4.000 bin lira olduğu ihalede yıllık 48 bin lira+KDV kira bedeli isteniyor.

İhale 30/11/2011 Çarşamba günü saat 16:30da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

Detaylar şöyle:

GAYRİMENKULÜN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; Vişnelik Mahallesi 1631 ada 5 ve 6 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 10 yıl süreyle restoran olarak işletilmesi, her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idareye devri işi, işletme süresi 10 yıl olmak üzere söz konusu gayrimenkulün işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.

2 - İşin tahmin edilen muhammen bedeli:

Takribi İnşaat Maliyeti: 382.505,00-TL

İşletme Hakkı Muhammen Bedeli: 4.000,00-TL(Aylık)x12 = 48.000,00-TL+KDV.

3 - İhale 30/11/2011 tarihinde Çarşamba günü saat 16:30da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - İstekliler; ihale şartnamesi ve diğer eklerini ihale tarih ve saatine kadar 1.000,00-TL karşılığında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresinden temin edilebilir ve ihale tarih ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde şartname ve eklerini Satın Alma Daire Başkanlığında inceleyebilirler.

İsteklilerin;

5 - İkametgh Belgesi.

6 - Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi ya da bağlı oldukları odadan alınmış belge.

7 - Noter tasdikli imza sirküleri.

8 - İstekliler adına vekleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekletnameleri ile vekleten iştirak eden kişinin noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına alınmış, yatırım bedeli toplamı 382.505,00-TLnin %3 ü olan 11.475,15-TL limit dahili geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alındığına dair vezne alındı belgesi veya Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletine Haiz Tahviller ve Hazine Bonoları (nominal değer üzerinden).

10 - Mali Durum: Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 38.250,50-TLden az olamaz.)

Mali yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve isteklilerin sayılan iki kriteri de birlikte sağlaması esastır. Bu konuda verilen tüm belgeler yeminli mali müşavir ve/veya serbest muhasebeci mali müşavirce ve/veya ilgili vergi dairesince onaylanmış olmalıdır.

11 - Dosya alındı makbuzu.

12 - Ortak girişim olması durumunda ihale şartnamesinde örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

13 - Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış borcu yoktur yazıları.

14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

15 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 - İstenen belgeler 2011 yılında alınmış ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

İdari şartname ve eklerinde istenen diğer belgelerle yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu veya limit dahili banka teminat mektubu ile birlikte ihale gün ve saatinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları,

İlan olunur.

8981/1/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com