29 / 06 / 2022

Eskişehir'de tesis yapım karşılığı irtifak ve işletme hakkı veriliyor!

Eskişehir'de tesis yapım karşılığı irtifak ve işletme hakkı veriliyor!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi'ndeki tesis yapım karşılığı irtifak ve işletme hakkı veriliyor...Eskişehir Büyükşehir Belediye tarafından Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi 426 ada, 42 parsellerde kayıtlı 2 bin 344,90 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine 16 ay ve 20 yıl İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle tesis yaptırılması ve işletilmesi işi ihale ediliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1. Belediyemizce tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı verilecektir. 

2.Söz konusu ihale, Tepebaşı İlçesi, Hoşnudiye Mahallesi, 426 ada, 42 parselde kayıtlı ve imar planlarında Genel Otopark Alanına isabet eden 2.344,90m2 alana 455 araç kapasiteli katlı otopark Yapım, İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi Karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle tesis yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3.İrtifak Hakkının süresi, yapım 16 (Onaltı) ay ve işletme 20 (Yirmi) yıldır, ihale 18/09/2019 Çarşamba günü saat 15:00Ma Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

4.İhaleye ilişkin idari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satmalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 500,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

5.İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:
a)Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için Nüfiıs Müdürlüklerinden, Tüze! Kişiler İçiz Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)
b)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekliler tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1)Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan. veya i hale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
3)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin
(1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
d)Teklif vermeze yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi elması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3)Ortak girişi m olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin her
birinin (1) ve T: dek: esaslara göre temin edecekleri belgeler.
e)Vekâleten ılmhye km o ma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname il vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f)2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
g)İhale dökümanının satın alındığına ilişkin belge.
h)Şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan teklif mektubu.
i)İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunulması zere nüdür. ''Yer görme belgesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tanzim edilecektir.)
i)İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.
j)İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.
k)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi vermesi.
l) 2886 sayılı Devlet üıale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.
m) İsteklilerin ayrıca aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.
1) İtibari yatırın, maliyetinin en az %50'i oranında bir üst yapı işine ilişkin iş bitirme belgesi,
2} İsteklilerin itibari yatırım maliyetinin en az %50’si kadar bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya .serbest mevduatım gösterir banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, (o) fıkrasında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya Dirlikte sağlanması yeterlidir.
6. Sabıka kaydı olup uıuadiğeıa ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi, Alman n belgede “Adli Sicil Kavdı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin î,nü:Keme kararı da ekleneeektir.(îüzel kişi olması halinde sabıka kaydı tüzel kişiliğin yönetin,irideki göı evlileri için ayrı ayn verilecektir.)
Yurtdışındaki kurum ve kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosğunca onaylanmış olması gerekir.
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılanlar, İdari Şartnamede belirtilen şartlan taşımayan ve/veya belgen emim etmeyenler ya da eksik teslim edenler ile idari şartnamenin 14’ncü maddesinde say. .Kurudan ve;, a dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
Muhammen Bedeli yıllık 90.000,00-TL+KDV’dir.
İhale konusu : Kümece hesaplanmış olan itibari yatırım tutan 11.490.010,00-TL’dır Bu işin Geçle ı ve ereri 34'7.40030-TLMır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27 cc madde:-.ve uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet
tahvili eri e tini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.
İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
13. Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden Önce dahi olsa, dosya içerisindeki evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracat dikkate alınmayacaktır.
14. Belgelen eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.
15. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16. İşbu ilan ile İşe ait İdari Şartname ve eki İhale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.