Espe Gayrimenkul Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Espe Gayrimenkul Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Espe Gayrimenkul Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Espe Gayrimenkul Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Bülent Uğur, Fatih Uğur tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da Sarıyer, Huzur Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Espe Gayrimenkul Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Bülent Uğur, Fatih Uğur tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da kuruldu. 


Espe Gayrimenkul Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amacı: Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu muamelelerle,girişebileceği işler şunlardır: a. Gayrimenkul imar ve inşası, ticareti, kiralaması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesi. b.  Her türlü emlak veözellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, iş yerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sar üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak devir ve temlik etmek, kiraya vermek, kiralamak, pazarlamak ve her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak ve buamaçlarla ilgili her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak. c. Ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer, gayrimenkulleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, inşa etmek veya ettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek, satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak, rehin almak, tesis olmuş rehinleri kaldırmak, ipotek almak, tesis olmuş ipotekleri kaldırmak, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek vermek, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifak, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak. d. Her nevi gayrimenkulleri satış vaadi şeklinde satın almak veya satış vaadi şeklinde satmak, satış vaadi sözleşmelerini akit ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek. e. Belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek. f. Yukarıda yazılı maddelerde yazılı malların imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını toptan ticaretini, servis hizmetlerini yapmaktır. Şirketin belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir. Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işlemleri de yapabilir. Şirketin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmekamacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir;   1 Konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulü, gayrimenkul teşrifi, tamiri, tadili, inşası ile ilgili her türlü makineyi, emtiayı, taşıt, araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, finans kiralama veya banka kredisi yolu ile alabilir, satın ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 2 Konusu ile ilgili yurt dışında mümessillik, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir. İrtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. 3 Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir ve birleşebilir. 4 Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri, sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. 5 Konusu ile ilgili olarak bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izinler almak koşuluyla, tahvil, bono, finansman bonosu, oydan yoksun hisse senedi vb. menkul değerleri ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç ve halka arz etmek suretiyle ulusal ve uluslar arası Sermaye Piyasalarından kaynak sağlayabilir. Yukarıda belirtilenler dışında şirket için gerekli ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Ticaret sicil memurluğunca tescil ve ilan ettirilir.


Espe Gayrimenkul Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Sarıyer, Huzur Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:84

pus