Europoly Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Europoly Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu! Europoly Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Europoly Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi, bugün Beşiktaş'ta 150 bin TL sermaye bedeli ile Qıan Xu tarafından kuruldu.


Europoly Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi, bugün Beşiktaş'ta 150 bin TL sermaye bedeli ile Qıan Xu tarafından kuruldu.

Europoly Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi konusu:
i. Her türlü emlak ve gayrimenkul ile ilgili yatırımlar, bunların geliştirilmesi, satışı, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi, bunlara aracılık edilmesi ve bunlarla ilgili danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. ii. Türkiye içinde her türlü gayrimenkul, bina ve konutun alınması, satılması, kiralanması ve yönetimi. iii. Arsalar üzerinde bina inşa edilmesi de dahil emlak ve gayrimenkuller ile ilgili her türlü ticari işlem yapılması ve Türkiyede emlak projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması; iv. Gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyetler ve yatırımlar gerçekleştirmek, koordine etmek ve yönetmek; v. Emlak projelerinin inşası, geliştirilmesi ve yönetimi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek. vi. Her türlü fizibilite, projelendirme, inşaat, yıkım, bakım, onarım ve montaj işlerini ve mühendislik, kontrollük, danışmanlık ve projelendirme işlerini ve ilgili bütün ticari işleri ve hizmetleri yürütmek ve gerçekleştirmek; Şirket ilgili mevzuata uymak ve gerekli olan tüm izinleri almak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçları elde etmek üzere Şirket aşağıdakileri gerçekleştirebilir:, vii. İlgili makamlardan proje bazında izin alınması kaydıyla, lüzumlu veya arzuya şayan gayrimenkulleri ve umuma mahsus yerleri inşa, tefriş ve teçhiz edebilir, bunlara sahip olabilir, işletebilir, ve/veya kiraya verebilir; viii. Büro malzemesi, makina, teçhizat ve diğer malzemeleri satın alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, kira ile tutabilir ve gerektiği takdirde bunları satabilir, kiraya verebilir veya bir diğer şekilde veya diğer bir şekilde elden çıkartabilir, ix. Şirketin amaçları doğrultusunda her türlü ticari, sınai ve diğer muhtelif işlemleri yapmak ve faaliyetleri ile ilgili olarak lisans, know-how, teknik destek ve yardım, alım, satım, kiralama, finansal kiralama, hizmet ve diğer sözleşmeleri akdetmek, x. Şirketin konusu ile ilgili faaliyetlerinin gerektirdiği takdirde her türlü lisans, muvafakat, patent, know-how, imtiyaz, marka ve tüm gayri maddi ve/veya fikri mülkiyet haklarını, kısmen veya tamamen tescil etmek, almak, iktisap etmek, kiralama yolu ile kullanmak, lisanslamak veya satın almak ve bu hakları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satmak, kiralamak, devretmek ve lisans sözleşmesi yolu ile kullandırmak veya bu hakları üçüncü kişilerden almak ve bu haklar üzerinde teminat vermek maksadıyla rehin kurmak, xi. Her nevi taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ilişkin hakları satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, Şirkete ait her nevi taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir; bina inşa edebilir dekore edebilir ve bunları donatabilir veya bina inşa veya dekore ettirebilir ve inşaat ve dekorasyon işlerinden önce veya sonra ilgili gayrimenkulleri satabilir veya kiralayabilir ve donatabilir ve; Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, ayni ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir; xii. Borç ve alacaklarının temini açısından Şirket taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir veya üçüncü kişi ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde Şirket veya üçüncü şahılar lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine Şirketin işletme adı ve unvanı ile birlikte Şirketin mal varlığı veya münferiden herhangi bir türden malları ve malı ve bilumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir, keza Şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile, üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve unvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve malı bilumum işletme tesisatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; xiii. Bayilik, acentelik, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir, yetkili mercilerden izin alınması kaydı ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir; xiv. Kendi faaliyet sahası içinde, iç ve dış piyasa ve pazarlarda hizmet ve danışmanlık anlaşmaları da dâhil olmak üzere her türlü anlaşma yapabilir; xv. Kurulmuş ve kurulacak şirket ve teşebbüslere katılabilir, bu şirketlerin ve teşebbüslerin hisse senetlerini alabilir; xvi. Faaliyetleri doğrultusunda Türk veya yabancı finans kurum ve kuruluşlarına teşvik, kısa, orta, uzun vadeli yerli ve yabancı krediler almak için başvurmak ve almak, bu anlamda gerekli izinleri almak ve her türlü yasal işlemi gerçekleştirmek, xvii. Yerli ve yabancı kişilerin veya tüzel kişilerin katılımı ile yeni ortaklıklar/ortak girişimler kurmak, mevcut ortaklıklara/ortak girişimlere katılmak, bunlarla birleşmek veya nevi değiştirmek, xviii. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, xix. Şirketin maksadı ve konusuyla ilgili olmak ve aracı kurum faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, tahvil, hisse senedi, bono, intifa hakkı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Levent Mah. Cömert Sok. Yapı. Kredi Blokları Sit. No: 1C/40 BEŞİKTAŞ