Ev satın alan memur lojmanı boşaltır mı?

Ev satın alan memur lojmanı boşaltır mı?Lojmanda oturan memur ev satın aldığında, lojmanı boşaltması gerekir mi? Gerekmez mi?


Okulun sıra tahsisli lojmanında bir yıldır oturmaktayım. Daha 4 yıl var, hakkımın bitmesine. Ev almak düşüncesindeyim. Ev aldığımda lojmandan çıkmak zorunda mıyım?


Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri Kamu Konutları Kanununda belirlenmiştir. Bu kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan Kamu Konutları Yönetmeliği adlı bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin 5. maddesinde Sıra tahsisli konutların "puan durumu" dikkate alınarak tahsis edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğinin 15. maddesinde; Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirileceği hükme bağlanmıştır.


"Konuttan çıkma" ise anılan yönetmeliğin başlıklı 33. maddesinde düzenlenmiştir. Sıra tahsisli konutlara ilişkin olarak konuttan çıkma hali şu şekildedir:


"Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde," konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.


Aynı maddede ayrıca "ölüm hali" ve "konutta oturma şartına haiz olmadığının sonradan anlaşılması" gibi durumlara da yer verilmiştir.


Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde;


1-Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde sıra tahsisli lojman tahsis edilen devlet memurunun Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükmünde sayılan hususların vuku bulması halinde lojmanın boşaltılması gerekmektedir.


2- Ev alan devlet memuru kendisine tahsis edilen sıra tahsisli lojmanı boşaltması gerekmemektedir.


3-Ev alan devlet memuru Kamu Konutları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükmü uyarınca 1 ay içerisinde beyanname verilmesi gerekmektedir.


4- Ev alan devlet memuru 3638 sayılı Kanunun hükümleri ve 657 sayılı Kanunu 14 üncü maddesi uyarınca bir ay içinde mal bildirimi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.


İFP'nin fark tazminatı hangi halde kesilir?


Telekom'da koruma güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken özelleşmesi sebebiyle orman muhafaza memuru olarak atandım. Bir ameliyat geçirdim. Bu ameliyat sonrasında, tıp fakültesinden "bu görevi yapması sağlığı için sakıncalıdır" diye rapor aldım. Kadrom değişti. Ama maaşım 1.780 YTL'den 750 YTL'ye düştü. Bu uygulama doğru mudur?


İstihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına aktarılan personelin hangi hallerde maaşının kesileceği 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin 5. fıkra hükmü şu şekildedir: "... Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir."


Mezkur 22 maddenin 5 inci fıkrasının sonunda yer alan hükümden, kişinin kendi ihtiyari ve isteği ile unvan değişikliğinde bulunan personel anlaşılması gerekmektedir. İdarenin iş gerekleri gereğince yaptığı değişiklikler bu madde kapsamında yer almamaktadır.


Sağlık raporu esas alınmaksızın ilgilinin mevcut görevine devam ettirilmesi halinde kişinin sağlık durumu kötüleşebilir, kurumun sağlık harcamalarının artmasının yanında kişinin sağlığında telafi edilemez kalıcı hasarlara sebebiyete de yol açılabilirdi. Yapılan işlem kişinin sağlık şartlarına göre çalışabileceği unvana idarece atanmasıdır. Kişinin, yasal bir gerekçe olmaksızın atandığı kadro unvan veya pozisyonun değiştirilmesini talep etmesi ve bunun idarece yerine getirilmesi halinde 4046 sayılı Kanunun 22 maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca fark tazminatının ödenmesine son verilir. Ancak burada böyle bir durum söz konusu değildir.


Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; gördüğü tedavi nedeniyle, görevinin memurun sağlık şartlarını kötüleştireceği belirten rapor üzerine unvanı değiştirilen personelin fark tazminatının ödenmesine son verilmesinde bize göre yanlışlık vardır. Dava açılması halinde davanın kazanılabileceğini düşünüyoruz.AHMET ÜNLÜ