Fana Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Fana Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Fana Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatih Mehmet Temel, Fawaz Najjar tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta Tuzla, Postane Mahallesi'nde kuruldu.


Fana Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatih Mehmet Temel, Fawaz Najjar tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta kuruldu. 


Fana Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1)- Denizcilik ve gemi endüstrisindekullanılan her türlü donatım ve diğer teknik malzemenin ithalatını, ihracatını imalatını ve dâhili ticaretini yapmak. Yerli ve yabancı bilumum firmalarla beynelmilel nakliyat konularında anlaşma yapmak, işbirliği tesis etmek, acentelik alıp vermek, bunlara ilişkin sözleşme ve akit yapmak. 2)- Kabotaj kanunu ve TTK hükümlerine uygun olmak koşuluyla deniz ve karar araçlarıyla uluslararası sularda ve Türk karasularında yolcu ve yük taşıması yapma. Bu amaca uygun olarak her türlü deniz kara aracı ve sair araçları yerli ve uluslar arası pazardan satın almak, ithal etmek, yabancı veya Türk bayrağı altında işletmek üzere uzun süreli kiralamak. 3)- Deniz ve kara araçları kullanarak uluslararası ve transit taşımacılık amacıyla forwarding işlemleri yapmak, inşaat ve lojistik amaçlı işlemler yapmak, lojistik ve gerekli personel desteği sağlamak 4)- Deniz ve kara araçları kullanarak uluslararası ve transit taşımacılık ifası sırasında yükleme boşaltma ve transit taşıma işlemlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak. 5)- Uluslararası gemi taşıma ve gemi operasyonu işlemleri yapmak amacıyla , kuru yük gemisi, tanker ve yolcu gemisi dahil olmak üzere her türlü tonajda ve cinste gemi inşa etmek , inşa ettirmek, almak, kiralamak,ithal etmek ve gemi brokerlığı ve bununla ilgili her türlü danışmanlık hizmetini vermek, her türlü ardiye satın almak , kiralamak 6)- Uluslararası ve Türk karasularında hizmet verecek deniz platformları, kuleler, deniz petrol aramasında kullanılacak platform ve muhtelif ekipmanları satın almak, kiralamak ve işletmek. 7)-Kıyı ve Liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar , dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar) Liman kazıları, liman derinleştirilmesi, deniz kanal kazıları (deşarj hattı)  ve su altı taş kırım çalışmaları yapar yaptırır aracılık eder. İlgili makamlardan izin alınarak her türlü deniz altı tarama işlemleri yapar. Her tonajda ve çeşitli hizmetlere dönük deniz nakil vasıtalarının komple donatımı, bakımı,  onarımı, veya komple  imalatının yapılması, 8)-Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü  resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, liman inşaatları ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, bunlara ilişkin su, ısı ve ses izolasyon işleri yapmak yaptırmakve kiraya vermek. İnşaat yapım işlerinde kullanılan her türlü malzeme makine araç ve gereçlerin alımın toptan ve perakende satımını imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak  her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlılarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurtdışında  ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, liman altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon  işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek. 9)- Konusu ile ilgili devletin bütün daire ve kurumlarında, belediyelerde ve kamu iktisadi teşebbüslerde ihalelere iştirak etmek pey sürmek teklif vermek, gerekli teminatları yatırmak ve sair kanuni formaliteleri ifa etmek. 10)- Faaliyet konusuyla ilgili işlemlerin ifası amacıyla serbest bölgelerde işlem yapmak, serbest bölgelerden doğrudan veya bir başka firma aracılığıyla yer kiralamak ve bu alanlarda forwarding işlemleri ifa etmek. 11- Şirketin amacı doğrultusunda yerli ve yabancı şirketler ile ortaklık ve işbirliği yapmak, yeni şirket kuruluşlarına dahil olmak ve bu amaçla danışmanlık ve temsilcilik hizmetleri vermek. 12)- Şirket, şirket hedeflerini icra etmek için, yerli veya yabancı özel kuruluş, banka ve finansal kurumlardan ve tüzel şahıslardan kredi alabilir. Bu bağlamda, ipotek, teminat, rehin, intifa haklarını verme koyma kaldırmak, şirket lehine gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyeti altındaki taşınabilir ve taşınmaz mallar kadar gayri maddi haklar üzerinde de diğer benzer ayni hakları da verme, koyma ve kaldırma, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak, iktisap edilen gayrimenkuller üzerinde bina veya tesis inşa ettirmek. 13)- Şirketin faaliyet konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şube, ofis ve temsilcilikler açmak. 14)- Şirket kurulmuş veya kurulacak aracı firmalara katılabilir, bunlardan hisse alabilir, bu hisseleri kısmen veya tamamen.


Fana Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Tuzla, Postane Mahallesi, M. Aydın Türkoğlu Sitesi, C-1 Blok, 32/5.