Fatih Belediyesi 12 milyona kat karşılığı konut ve sosyal tesis yaptıracak!

Fatih Belediyesi 12 milyona kat karşılığı konut ve sosyal tesis yaptıracak! Fatih Belediyesi 12 milyona kat karşılığı konut ve sosyal tesis yaptıracak!

Fatih Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde kat karşılığı sosyal tesis ve 27 adet daire yapım ihalesi 30 Ekim'de yapılacak...


Fatih Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde kat karşılığı sosyal tesis ve 27 adet daire yapım ihalesi 30 Ekim 2018 tarihinde saat 10.30’da yapılacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kapalı teklif usulü ile Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince gerçekleştirişecek. 

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekiyor. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Projenin yaklaşık maliyeti 12 milyon 77 bin 309 TL olarak açıklandı. Geçici teminat bedeli ise 362 bin 319 TL.

İhale ilanı:
Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri yazılı madde 2’de belirtilen Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde Kat Karşılığı yapılacak Sosyal Tesis İnşaat İşi ve 27 adet Konut İnşaat İşi birlikte olmak üzere , 2886 sayılı Devlet İhale kanunu gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince 30/10/2018 tarih saat : 10.30 ’da yapılacak ihale ile verilecektir.

Madde 2- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİNE KONU TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

İşin Adı: Kat Karşılığı Sosyal Tesis ve 27 adet Konut (Daire) İnşaat Yaptırılması İşi
İlçe: Fatih

Mahalle: Cerrahpaşa

Niteliği: Sosyal Tesis ve 27 Adet Konut (Daire)

Ada: 1146 ve 1147

Parsel: (Sosyal Tesis : 1146 ada 10-11-38-39-40 parseller) (Konut : 1146 ada 13 parsel, 1146 ada 17-18 parseller, 1147 ada 5-6-7-8 parseller, 1147 ada 9-10 parseller, 1147 ada 11-12 parseller)

Yaptırılacak Taşınmazlar inşaat Alanı: Sosyal Tesis : 2309,28 m2 (Brüt) , 27 adet Konut : 2802,58 m2 (Brüt)

Toplam : 5.111,86 m2

İrtifa: H:9.50mt

Meclis karar Tarih/No: 07.09.2018 tarih, 2018/120 sayılı karar

Encümen karar Tarih/No: 09.10.2018 tarih, 988 numaralı karar.

Takdir Kom. Raporu: 08.10.2018 Tarihlİ ve E.133680 ve E.133683 sayılı rapor.

Muhammen Bedeli: Brüt m2 üzerinden minimum %47 Belediye’ye kalacaktır.

Yaklaşık Maliyet: 12.077.309,60 TL

Geçici Teminat Miktarı %3: 362.319,29 TL

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli: Gazete ilanı –Resmi gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi: 2 defa

İhale tarih ve saati: 30/10/2018 tarih, Saat: 10.30'da

Şartname ve ekleri: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 10.000,00TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 B Blok Kat: 1 )

İlgili Mevzuat ve Tebliğler: 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa

İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi: Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 - B Blok 1.kat (Asma kat) FATİH/İSTANBUL

SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1343-1447) -FAKS: 0212 453 14 75

Madde 3- İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)

Noter tasdikli imza beyannamesi.

İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

Tebligat için adres bildirimi,

Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,

Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

Tebligat için adres bildirimi,

Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

Madde 4- İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler %3 geçici teminat ile Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 30 / 10 / 2018 tarih, Saat: 10.30’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 6- İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

Madde 7- Bu Kat Karşılığı İnşaat İhale işiyle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde İnşaatı işinin bitirmedikleri takdirde kati teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 9- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere

katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Madde 11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 12- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR