Fatih'teki Şirin Han 800 bin TL'ye! İcradan!

Fatih'teki Şirin Han 800 bin TL'ye! İcradan! Fatih'teki Şirin Han 800 bin TL'ye! İcradan!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Beygirciler Mevkii 389 ada, 28 parselde yer alan 3 kapı nolu 49.50 metrekare alanlı Şirin Han'ın tamamını satışa sunuyor

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No : 2009/4 İzale-i Şüyu 

Ortaklığın giderilmesine ilişkin, aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Beygirciler Mevkiinde bulunan 389 ada, 28 parsel sayılı 49.50m2 miktarlı "Altında Mağaza Olan Kargir Şirin Han'ın tamamı, İstanbul lO.icra Müdürlüpn de izale-i Şüyu ve açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

2- İMAR DURUMU : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2010 tarih ve 2165 sayılı imar durum belgesine göre Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi, 389 ada, 28 parsel sayılı yer; 21.05.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kentsel ve Tarihi Sit Alanında, 1 .derece Koruma Bölgesinde, Geleneksel Ticaret Alanında kalmakta olup, Tescilli Anıt Eserdir. Her türlü inşai faaliyet için Koruma Kurulu karan gerekmektedir denilmiştir

3- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi, Vakıf Hanı Sokakta, tapunun 53 pafta, 389 ada, 28 parsel numarasında kayıtlı ve Vakıf Hanı Sokaktan 3 kapı numarası alan 49.50m2 miktarlı Şirin Han'ın tamamı niteliğindedir.

Vakıf Hanı Sokak ve Rahvancı Sokak olmak üzere iki yola cepheli konumda, bina ana girişi Vakıf Hanı Sokaktan 3 dış kapı numaralı Şirin Han, aynı zamanda Rahvancı Sokaktan 20-22 dış kapı numarası almakta olup, zemin kat+4 normal kattan müteşekkil, zemin katında 3 kapı numaralı girişinde bir dükkan, Rahvancı Sokak cephesinde iki ayrı girişli tek bir dükkan, 1.Normal katında ise bir oda bulunmaktadır. Şirin Han'ın zemin kat ve 1.Normal katından sonra, tapu kaydında belirtildiği üzere aynı ada, 1 parsel sayıl: taşınmazın zeminden itibaren 6mt yukansmdan itibaren kadimi inşaat hakkı bulunmasından dolayı 2.normal, 3.normal ve 4.normal katları 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde de olacak şekilde inşa edilmiş, kat alanlan bu katlarda 80m2 civarında olduğu tespit edilmiştir. Binanın 2.Nornıal katında, takribi 80m2.1ik alanda bir tanesi mağaza, diğer depo olmak üzere iki oda, 3.normal katında üç oda, 4.normal katında üç oda ve müşterek WC bulunmaktadır. Taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar mevcut, normal soba ısıtmalı, kat sahanlık ve basamakları mozaik, duvarlan sıvalı ve boyalı, ahşap ve alüminyum doğramalıdır.

Söz konusu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret alanında yer almaktadır

4- TAPU KAYDINDAKİ MÜKELLEFİYETLER: bu adanın 1 parsel nolu mağazasının 6M/50.3 yukarısında bu han için kadimi inşaat hakkı vardır" şerhi ile "korunması gerekli kültür varlığıdır.

5- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın tamamına 800.000,00-TL. Kıymet takdir edilmiştir. 6-SATIŞ ŞARTLARI:
Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın;

1. Satışı; 05/09/2011 Günü; Saat:10.00 den 10.10'a kadar İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'mı ve rüçhanlıalacakhlar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satış; 15/09/2011 Günü aynı yer ve Saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ım bulması ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını- geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklılann alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit Memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.

b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakden icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk dununda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalan ve ferileri ile, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.

c- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatlan incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK..md.684,862),taşmmazın eklentilerinin (MY.Md.686,862),hukuki semerelerinin (MK..md.879) , Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md.859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK.m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak haklan MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 5İ7)...mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140,151,268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100,151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunu md 21, MK.766,789,777/2, 796/1 İİK. 83/C-2, 100,142/1,151,. maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.

e- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır,

f- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacaktan başkaca bilgi almak isteyenlerin
2009/4 İzale-i Şüyu sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
* (İc. İf. K. 126)
* (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* Yönetmelik Örnek No: 27


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com