14 / 08 / 2022

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nda tarih uzatıldı!

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nda tarih uzatıldı!

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirmesinde son teklif verme tarihi uzatıldı..Geçtiğimiz 2017 yılı Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile özelleştirilecek Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nda tarih uzatıldı.

 

Limanın 36 yıl süreyle işletme hakkının verileceği özelleştirme ihalesinde 15 Şubat 2018 olan son teklif verme tarihi 27 Nisan 2018 olarak değiştirildi.

 

Liman için geçici teminat bedeli 30 milyon TL olarak, ihale şartnamesi ve tanıtım dökümanı bedeli ise 30 bin TL olarak belirlendi.

 

İhale ilanı detayları şu şekilde;

 

FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANI İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

YATIRIMCILARA DAVET


Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı” 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 36 (otuzaltı) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 30.000.-TL İdare’nin


• T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR**********************06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,


• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR**********************38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,


• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR**********************67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası


hesaplarından birine yatırılarak “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında ve İdarenin web sitesinde paylaşılan Gizlilik Taahhütnamesi’nin ihaleye teklif verecek gerçek/tüzel kişilerce ve Ortak Girişim Grubu’nun her bir üyesi tarafından imzalanmış olarak İdare’nin aşağıda belirtilen adresine başvurulması suretiyle temin edilebilecektir. İhale Şartnamesini almak için ödenmiş tutar her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.


3 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.


4 - Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.


5 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde “FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


6 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.


7 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


8 - İhale konusu Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.


10 - İhaleye ilişkin diğer bilgiler 0 (312) 585 80 80 numaralı telefondan, 0 (312) 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir.