18 / 08 / 2022

Fox Import And Export Gayrimenkul Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Fox Import And Export Gayrimenkul Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te Aygül Akbaş tarafından kuruldu.Fox Import And Export Gayrimenkul Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te Aygül Akbaş tarafından kuruldu.

Fox Import And Export Gayrimenkul Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. -Gayrimenkul alım satım ve gayrimenkul danışmanlık hizmetleri yapmak. - Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru­luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil­la, yalı otel ve moteller ve benzer­leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sun­mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda değerleme raporlan hazırlamak -Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştır­ması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belir­lemek ve geliştirmek, yatırım per­formans değerlemelerinde bulun­mak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri­menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet­leri sunmak gayrimenkul ve gayri­menkul e bağlı hakların hukuki du­rumları ile ilgili analiz ve raporla­ma hizmetlerinde bulunmak -İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışın­dan konusunda uzmanlaşmış ku­rum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme ra­poru tanzim etmek gayrimenkul, menkul ve şirket değerleme mesleğinin icrasında bu meslekler­le bağdaşık diğer meslek kuru­luşları ve kişiler ile partnerlik sö­zleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuru­luş ve kişilere hizmet vermek -Değerleme raporu düzenlen­miş olan gayrimenkullerin değer­leme raporlarını belirli zaman ar­alıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince sak­lanmasını temin etmek - Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğinde makine ve teçhizatların istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durum­larda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak. - Gayrimenkul e dayalı pro­jelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak. -Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütük­lerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurum­ların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından bilimsel çalışma ya­pan kuruluşlardan bilim adamların­dan vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve menkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon, ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. -Kendi borçlarının teminatı olarak, menkul rehini, gayrimenkul ipoteği, ticari işletme rehini verebilir, kredilere kefalet edebilir, garanti verebilir, teminat ve ipotek tesis edebilir. Yine kendi menkul, gayrimenkulleri üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek, ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis edebilir. Şirket alacaklarının teminat altına alınabilmesi için menkul rehini, gayrimenkul ipoteği ve ticari işletme rehini alabilir, tesis edebilir ve fek edebilir. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.