26 / 05 / 2022

Gazi Üniversitesi'nden 798 bin TL'ye satılık 4 konut!

Gazi Üniversitesi'nden 798 bin TL'ye satılık 4 konut!

Gazi Üniversitesi, Ankara İli, Çankaya Üniversitesi, Aşağı Öveçler Mahallesi, 7524 ada, 27 parselde yer alan Kalıpçı Apartmanı içerisinde 1-2-3 ve 4 nolu konutları satışa sunuyorGazi Üniversitesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

Madde: 1- Gazi Üniversitesi mülkiyetinde olup, nitelikleri ve muhammen bedelleri aşağıda belirtilen  Ankara  İli, Çankaya ilçesi, Aşağı Oveçler Mahallesi 1331. (Eski 76) Sokak, 5 Nolu Kalıpçı Apartmanı C Blok 1. katta bulunan 1, 2, 3 ve 4 nolu bağımsız bölümler olmak üzere toplam 4 adet konut 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca "kapalı teklif usulü" suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda satışa çıkartılmıştır. 

 

 

 

Sıra No

Ada/Parsel

Konut No

Brüt m2

Oda Sayısı

Muhammen Bedel (KDV dahil)

Geçici Teminat Bedeli

 

1

7524/27

1

118,81

3 + 1

187.500,00.-TL

6.500,00.-TL

 

2

7524/27

2

118,81

3+1

211.000,00.-TL

6.500,00.-TL

 

3

7524/27

3

118,81

3+1

187.500,00.-TL

6.500,00.-TL

 

4

7524/27

4

118,81

3+1

211.000,00.-TL

6.500,00.-TL

Madde:2- Satışa konu gayrimenkullerin satış ihalesi, 25/10/2011 Salı günü saat 10.30'da GAZI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI
TOPLANTI SALONU - BEŞEVLER / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Madde:3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)

a) Gerçek Kişilerden,
a1) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
a2) ihalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
a3) Teklif mektubu,
a4) ihale katılım ve adres beyan belgesi,
a5) Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
a6) Noterden Onaylı İmza sirküleri,
a7) Temsil durumunda noterden onaylı vekletname,
a8) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
a9) ikametgh belgesi,
a10) Nüfus cüzdanı örneği,
a11) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale dosya bedeli 10,00 TL dir.) '

b) Tüzel Kişilerden,
b1) istekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
b2) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
b3) Teklif mektubu,
b4) ihale katılım ve adres beyan belgesi,
b5) Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
b6) Noterden onaylı İmza sirküleri,
b7) Temsil durumunda noterden onaylı vekletname,
b8) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
b9) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi
b10) ihaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,
b11) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale dosya bedeli 10,00 TL dir.)

Madde: 4- Geçici Teminat: İstekliler satın almayı düşündükleri konutun muhammen bedelinin %3'ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu ihale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri
Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.
Teminat mektupları dışındaki teminatların STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde: 5- İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2. KAT (İHALE DOSYASI İNCELEME ODASI) TEKNİK OKULLAR BEŞEVLER /ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir ve dosya bedeli ödenerek temin edilebilir.

Satışı yapılacak konutlar, ihale-tarihine kadar mesai günleri içerisinde GAZI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK
DAİRE BAŞKANLIĞI'n ndan görevlendirilecek personel nezaretinde 10.30 ile 15.30 saatleri arası görülebilir.

Madde: 6- Tekliflerin verilmesi: istekliler, teklif mektuplarını ve her sayfası kaşelenerek ve imzalanmış şartnamelerinde içinde bulunduğu Kapalı zarfı ihale günü saat 10.30'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2. KAT (İHALE DOSYASI İNCELEME ODASI) TEKNİKOKULLAR - BEŞEVLER /ANKARA adresine teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü 25.10.2011 günü saat 10.30'a kadar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2. KAT (İHALE DOSYASI İNCELEME ODASI) TEKNİKOKULLAR BEŞEVLER /ANKARA adresine ulaşması şarttır.

İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde: 7- Birden fazla konuta teklif verme: İstekliler konutların tamamı için teklif verebilirler. Birden fazla konut için teklif verecek istekliler, her bir konut için ayrı ayrı teklif mektubu düzenleyecekler ve İstenilen geçici teminatı vereceklerdir.

Madde: 8- Kesin Teminat: ihale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 (yüzde altı)'sı oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.

Madde: 9- Satış bedelinin ödenmesi: Konutların satış bedeli, Satış ihale Komisyonu Kararının ihale yetkilisi ita Amirince onaylanmasına müteakip ihale sonucunun ihale üzerinde kalan isteklilere tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 işgünü içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir, ihale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır) tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

Madde: 10- Şartname Bedeli: 10,00.-TL.
İlan Olunur.

İlan için tıklayınız

İlan devamı için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com