Gemlik Kurşunlu'da 2 adet arsa satılacak!

Gemlik Kurşunlu'da 2 adet arsa satılacak! Gemlik Kurşunlu'da 2 adet arsa satılacak!

Gemlik Malmüdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Gemlik Kurşunlu'da 2 adet arsa satılacak...TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:


Sıra

No

Mahalle-

Köy

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölç.

m2

İmar

Durumu

Haz.

His.

Tahm.

Bedeli TL

Geçici

Teminatı

İhale

Tarihi

Saati1

Kurşunlu Mahallesi

Kanarya

Arsa

2.H.11

216

1

7.771,19

Konut Alanı

Tam

1.243.400,00

248.680,00

31.07.2013

10:302

Kurşunlu Mahallesi

Çiftlik

Arsa

H22.a.12.b.4d

259

1

7.333,08

Spor Alanı

Tam

1.833.270,00

366.654,00

31.07.2013

11:00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki 2 (iki) adet Taşınmaz mal karşısında yazılı gün ve saatte 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (teminat mektupları idarece ilgili bankaya teyit ettirilecektir) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2013 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr." ve "www.bursadefterdarligi.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

5420/1-1