Giresun'da satılık ve kiralık 4 adet gayrimenkul!

Giresun'da satılık ve kiralık 4 adet gayrimenkul! Giresun'da satılık ve kiralık 4 adet gayrimenkul!

Giresun İl Özel İdaresi, Bulancak, Tirebolu ve Merkez'de yer alan gayrimenkuller için satış ve kiralama ihalesi düzenliyor.Giresun İl Özel İdaresi, Bulancak, Tirebolu ve Merkez'de yer alan gayrimenkuller için satış ve kiralama ihalesi gerçekleştiriyor. Satış ve kiralama ihalesi 21 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.

 

1- Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen 1.ve 2.maddelerdeki taşınmaz mallar 2886 sayılı Kanunun 35. a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.3.ve 4.maddeler aynı kanunun aynı maddesi gereğince 10 (on) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.
2- İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş
imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
4- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5- Yukarıda belirtilen satış ve kiralama işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç v.s giderleri ihaleyi alana aittir.
6- Yukarıda belirtilen satış ve kiralama ihalelerinin bedellerinin ödenmesine ait şartlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.