Globagent Danışmanlık Enerji Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Globagent Danışmanlık Enerji Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Globagent Danışmanlık Enerji Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Dede Kalkan ve Mustafa Yıldız ortaklığıyla kuruldu. 


Globagent Danışmanlık Enerji Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Dede Kalkan ve Mustafa Yıldız ortaklığıyla kuruldu. 

Globagent Danışmanlık Enerji Ticaret Limited Şirketi konusu: 

-Her türlü plan, projelendirme, mühendislik, mimarlık, müşavirlik, proje etüt, fizibilite ve danışmanlık hizmetlerini yapmak, başkalarına yaptırmak, devir almak ve/veya devretmek. Her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmeye alınmasını sağlamak, kiralamak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmek, danışmanlığını yapmak. Her türlü elektrik malzemesi almak, satmak. Bunun için gerekli olan sanayi tesislerini kurmak, araç gereç teçhizat almak, dahili ve harici ticaretini yapmak. Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak ve bu konularda danışmanlık faaliyetleri yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve bayi ağı oluşturmak. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak, montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldırmak, işletmek, işlettirmek, danışmanlığını yapmak. Her türlü yaş gıda maddelerinin ve Antep Fıstığı, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmaResmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir. Her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, bu hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Yenilenebilir güneş enerji sistemi ile ilgili girişimcilik, stratejik yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım planlama, iş planı, temek işletmecilik, kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları yönetimi gibi konularda gerektiğinde koordinatörlük ve danışmanlık yapmak. Yerli ve yabancı firmalarla anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihale ve yükümlülüklere girmek. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile katılım ve birliktelik ilişkilerine girmek, ilgili mercilerden izin almak şartı ile üretim lisansları devralmak, devretmek ve yine bu tesislerin bakım-işletme görevini üstlenmek. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Yıldız Iş Hanı No:21/10 KADIKÖY