Hatay'da 10.7 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Hatay'da 10.7 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul! Hatay'da 10.7 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hatay Samandağ'da yer alan 3 adet gayrimenkulü 10 milyon 713 bin 786 TL bedelle satışa çıkardı.Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hatay Samandağ'da yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 10 milyon 713 bin 786 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 05.05.2020 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde; Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca oluşturulacak Komisyon huzurunda ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale toplantı salonunda birinci (1), ikinci (2) ve üçüncü (3) sırada olan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü arttırma sureti ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
1 - İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Başkanlığımızın banka hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh il muhabiri) ile nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile  tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe
tasdik edilmiş örneği,
d) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ise istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu, (teklif mektubunun posta ile gönderilmesindeki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
e) İhaleye katılmak isteyen istekliler dosya bedeli ve geçici teminat bedelini Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Antakya Şubesi nezdindeki TR42 0001 0003 0667 9687 7050 01 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.
2 - Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin Samandağ yerleşimini kapsayan 1.Etap ilave ve Revizyon 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 23.07.2019 tarih ve 2019/14-19 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.
3 - Başkanlığımız tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu
Harcı) müstesna değildir ve tüm giderler istekliye aittir. İhale bedeli peşin ödenecektir.
4 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Hatay Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler için şartname bedeli 1.000,00- TL olup, bu bedelin Başkanlığın hesabına yatırıldığına dair makbuz mukabilinde temin edilmesi gerekir. (Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No: 17 Antakya/HATAY)
5 - İdareye (Hatay YİKOB) borcu olanlar ihaleye katılamaz.
6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.hatay.gov.tr/yikob adresinden öğrenilir." (TEL: 0326- 214 03 30 Dahili:2138 -0545 927 49 45 Mahmut ŞEN)
İLAN OLUNUR.