Hayvanat bahçesi ruhsatı nasıl alınır?

Hayvanat bahçesi ruhsatı nasıl alınır?

11 Ağustos 2007 tarihinde 26610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, hayvanat bahçesi ruhsatı nasıl alınır?Hayvanat bahçesi ruhsatı nasıl alınır?

Hayvanat bahçeleri, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun alanlarda kuruluyor.


11 Ağustos 2007 tarihinde 26610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, hayvanat bahçeleri, içerdikleri hayvan tür sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılıyor.


A grubu hayvanat bahçeleri; yetmiş çeşit hayvan türü ve daha fazla hayvan bulunduran hayvanat bahçeleridir. Bu grup hayvanat bahçeleri, sorumlu yönetici ile en az bir veteriner hekim istihdam etmek zorundadırlar.


B grubu hayvanat bahçeleri; en fazla altmışdokuz çeşit hayvan türü bulunduran hayvanat bahçeleridir. Bu grup hayvanat bahçeleri, sorumlu yönetici bulundurabiliyor ve veterinerlik hizmetini hizmet alımı şeklinde yapabiliyor. Peki, hayvanat bahçesi ruhsatı nasıl alınır?


Hayvanat bahçesi ruhsatı

(1) Hayvanat bahçesi tesis kurma raporu ve izni almış olan gerçek veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar, çalışma ruhsatı almak için ikinci fıkrada belirtilen belgelerle en geç altı ay içinde il müdürlüğüne müracaat ederler. Bu süre içinde müracaat etmeyenlerin başvuruları işlemden kaldırılır.


(2) Hayvanat bahçesi ruhsatı almak için gerekli belgeler;

a) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair 

ilgili itfaiye müdürlüğünden alınan belge,


b) Yerli veya yabancı hayvan türlerinin yasal yollarla temin edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri, doğadan toplama ve yakalama izinleri ve benzeri belgeleri,


c) İl müdürlüğünden evsel, katı ve tıbbi atıkların kontrollü bir şekilde bertarafının sağlanacağına dair belge.


(3) Belgeler, il müdürlüğü tarafından incelenir ve belgelerde noksanlık yok ise Ek-3’te yer alan Açılma Raporu düzenlenerek valilikçe Ek-4’te yer alan Hayvanat Bahçesi Ruhsatı verilir. Noksanlıklar varsa hayvanat bahçesi açma talebinde bulunanlara bildirilir.


(4) Hayvanat bahçesine ruhsat verilmeden önce il müdürlüğü tarafından en geç on gün içinde hayvanat bahçesinde inceleme yapılarak av ve yaban hayvanlarının yasal yollarla ve Merkez Av Komisyonu kararlarınca yasaklanan avlanma usül ve şekilleri dışında yakalandığı tespit edildikten sonra, her av ve yaban hayvanı türünün tüm bireyleri için bir adet Ek-6’da yer alan Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi iki nüsha düzenlenerek, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, ikinci nüshası ise ilgililere verilir.


(5) İl müdürlüğünce her hayvanat bahçesi için tüm izin ve belgelerin bulunduğu dosya oluşturulur. Hayvanat Bahçesi Ruhsatının (Ek-4) bir örneği ve hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlara ait Tür Listesi Formunun (Ek-5) bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.


(6) A veya B grubu hayvanat bahçesi sahibi veya sorumlu yöneticisi aşağıdaki belgeleri ruhsat tarihinden sonraki üç ay içinde il müdürlüğüne gönderir.

a) Hayvanat bahçelerinde sorumlu yönetici ile işyeri sahibi arasında yapılmış sözleşme, resmî kurumlarda ise kurum müdürü veya kurum müdürünün resmî yazıyla görevlendireceği kişiye ait, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yapılacağına dair görevlendirme yazısı,


b) Hayvanat bahçelerinde veteriner hekimin, bağlı bulunduğu meslek odasından alacağı çalışma izin belgesi ile iş yeri sahibi arasında yapılmış sözleşme, resmî kurumlarda ise kurum müdürü veya kurum müdürünün resmî yazıyla görevlendireceği kişiye ait, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yapılacağına dair görevlendirme yazısı,


c) Hayvanat bahçelerinde görevli olarak çalışan tüm personelin sorumlu oldukları işlerle ilgili bölümleri içeren ve almış oldukları eğitimi gösteren ve sorumlu yönetici tarafından imzalanan belge.


(7) Hayvanat Bahçesi Ruhsatı beş yıl geçerlidir. Beş yıl sonunda süre uzatımı için bir dilekçe ve ekinde iki nüsha hazırlanan hayvan Tür Listesi Formu (Ek-5) ile birlikte il müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Başvuru, Komisyon tarafından yerinde incelenir. Uygun bulunanların ruhsatı beş yıl uzatılır. Uygun bulunmayanlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için üç ay süre verilir. Bu süre sonunda, Komisyonca eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenerek son durum tutanakla tespit edilir ve bunlar hakkında 23 ve 24 üncü madde hükümleri uygulanır.


(8) Süre uzatımı hâlinde hayvanat bahçesindeki hayvanlara ait Tür Listesi Formunun (Ek-5) bir nüshası il müdürlüğündeki dosyasına konur, diğer nüsha ise Genel Müdürlüğe gönderilir.


(9) Hayvanat bahçeleri, işletme ruhsatına sahip olmadan halkın ziyaretine açılamaz.Hayat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com