Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kırşehir'de özelleştirme ihalesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kırşehir'de özelleştirme ihalesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kırşehir'de özelleştirme ihalesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kırşehir ili, Merkez ilçesinde yer alan arsayı ve arsa üzerinde bulunan yapıları özelleştirecek. İhale 14 Ağustos 2018 günü gerçekleşecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kırşehir ili, Merkez ilçesinde bulunan gayrimenkulü ve üzerindeki yapıları özelleştirecek. Özelleştirme ihalesi 14 Ağustos 2018 günü düzenlenecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait, aşağıdaki tabloda yer alan Taşınmaz 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

İHALE KONUSU TAŞINMAZ: Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Akçağıl Köyü, 500 ada 4 no.lu parseldeki 321.126,65 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapılar (Taşınmaz)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL): 500.000

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL): 1.000

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 14/08/2018

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, (dernek ve vakıfların kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla) veya Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve teklifin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80  Ankara  adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

5 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari yüzde 40 (yüzdekırk)’ı Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık yüzde 13 (yüzdeonüç) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

6 - Taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10 - Ayrıca Taşınmaz için (0 312) 585 83 84 - 585 81 64 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.