Holborn Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Holborn Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Holborn Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Murat Pişkin tarafından kuruldu...


Holborn Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Murat Pişkin tarafından kuruldu...

Holborn Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Her türlü hurda plastik, ambalaj atıkları, cam, kağıt v.b. atıklarının alı, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, 2- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek. 3- Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek. 4- Kompost tesisleri kurmak, işletmek 5- Her türlü atığın satış, pazarlama, ithalat ve ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek. 6- Ambalaj sanayisinde kullanılan bilumum ambalaj malzemeleri, MDF, Polimer alımı, satımı, imalatı, ithal ve ihracı, 7- Her türlü kâğıt, karton, alüminyum, folyo, selofan, polipropülen mamullerinin işlenerek ambalaj malzemesi haline dönüştürülmesi ve alımı, satımı, imalatı, ithal ve ihracı, 8- Oluklu mukavvalar ve oluklu mukavvalardan kutular yapmak, her türlü ambalaj malzemesinden her türlü ambalaj maddeleri yapmak. 9- Hurda kağıt, saman, kargı, kenaf ve selülozdan ve benzeri maddelerden Fluting, Şrenz, Test Liner türde kağıt, karton ve benzeri türde ürünler üretmek ve ticaretini yapmak. 10- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, atık kağıt, ambalaj vesair maddeler kağıt geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama ayırma tesisleri kurmak ve işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arz olunan her nevi tesisi kurmak ve işletmek. 11-Bilumum gıda ürünlerinin ticareti, ithalat ve ihracatı,pazarlaması 12-Bilumum Mutfak ve ev gereçlerinin ticareti, ithalat ve ihracatı,pazarlaması Şirket, faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir. a) Konusu ile ilgili proje, tasarım, uygulama ve yönetim danışmanlığı yapmak. b) Şirket çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları, Teknik servis ve atölyeleri açar, bu hususta gerekli teknik personel ve ekipmanı temin eder. c) Konusu ile ilgili ithalat-ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işleri yapabilir. d) Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know-how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, bayilikler, danışmanlık anlaşmaları hususunda bil cümle akit ve muameleler yapabilir. e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul, motorlu taşıtlar, alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebilir ve bunları gerektiğinde fek ettirtebilir, temellük veya devir edebilir. Konuları ile ilgili olarak marka ihtira beraatı gibi sınai ve mülkiyet haklarını iktisap edebilir ve gerektiğinde bunları şirket lehine tescil ettirebilir. Lisans teknik bilgi, imtiyaz peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir veya devir edebilir. Bu nevi haklarla veya konularla ilgili olarak yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, ortaklık tesis edebilir. f) Bunlardan başka alacaklıları lehine olmak üzere kendi malları veya üçüncü şahısların mallarını ve keza kendine ait menkul ve taşınmaz mallarla başkalarına ait menkul ve taşınmaz malları teminat ipoteği veya rehni olarak alacaklılarına verebilir aynı şekilde vadeli sattığı mal ve haklar için alıcıların gösterdikleri kendilerine başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesisini isteyebilir. g) Şirket maksat ve mevzuu çerçevesinde bilcümle taşıma ve pazarlama araçlarına sahip olabilir. Bu araçlar gerek yurt içinden gerekse yurt dışından temin edebilir. h) Şirket maksat ve mevzuu çerçevesinde daha rasyonel biçimde organizasyonu için yurt içi ve yurt dişi şirketlere ortak olabilir, konsorsiyumlara katılabilir. Bu alanda danışmanlık hizmetleri verebilir. i) Şirket konusu ile ilgili ihtiyacı kredileri iç ve dış finans kuruluşu ve bankalardan temin edebilir. j) Şirket kanunen yasaklanmamış bilumum ticari faaliyette bulunabilir, e-ticaret, kapı-kapı ticaret gibi ticari yöntemleri uygulayabilir. k) Şirket konusu ile ilgili bilgisayar sistemleri kurabilir, her türlü bilgisayar ekipmanlarını alabilir, satabilir. l) Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka ileride şirket için yararlı görülen işleri de yapmak istediği takdirde ortaklar kurulunun onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra bu işleri de yapabilecektir.

Adres: Kozyatağı Mah.Sarıkanarya Sok. Byoffice Apt. No:14/7 KADIKÖY