13 / 08 / 2022

Horizons Voyages Turquie Turizm Seyahat Acenteliği Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Horizons Voyages Turquie Turizm Seyahat Acenteliği Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Anne Marie Fran Dumortier Aksoy ve Ufku Gündoğdu ortaklığında kuruldu.Horizons Voyages Turquie Turizm Seyahat Acenteliği Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Anne Marie Fran Dumortier Aksoy ve Ufku Gündoğdu ortaklığında kuruldu.

Horizons Voyages Turquie Turizm Seyahat Acenteliği Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları,şunlardır; TURİZM VE SEYAHAT ACENTELİK a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. DANIŞMANLIK -Hukuki danışmanlık hariç olmak üzere; Finansal danışmalık, Gayrimenkul danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Üretim Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Pazarlama Danışmanlığı, Finans ve Muhasebe Danışmanlığı, Satın Alma Danışmanlığı, Ar-Ge Danışmanlığı, İdari Yönetim Danışmanlığı, Uluslararası İşlemler Danışmanlığı, Bilişim Danışmanlığı, Fizibilite ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı, Anahtar Teslim Fabrika Kurulumu ve Makine Yerleşimi Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, Hibe ve Fon Danışmanlığı, Proje Yönetimi Danışmanlığı, Marka ve Patent Danışmanlığı gibi ticari hayatın her alanında danışmanlık yapmak. Şirket yukarıda ki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. 1- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentelikler kurabilir. 2- Konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görmek, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir. 3- Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak, iştirak taahhütlerinde bulunmak, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak, devir ve temlik etmek ve teminat vermek. 4- Konusu ile ilgili her türlü ithalatı, ihracatı, ticareti, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir. Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları pazarlama faaliyetleri yapabilir. Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir. 5- Konusu ile ilgili tesis, makine, alet, edevat, teçhizat, nakil vasıtaları ve her türlü iş makinesi vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham, yardımcı, yarı mamul ve mamul madde satın alabilir, satabilir, ithalatını, ihracatını yapabilir. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir. 6- Konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratına doğrunda alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. 7- Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet krediler temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali ,sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli kefalet ,rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. 8- Şirket kendi ihtiyacı gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır veya taşınmaz taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakların satın almak, trampa ve takas medeni kanun, borçlar kanunu, Türk ticaret kanunu, icra ve iflas kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak tesisleri üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verilebilir veya kabul edilebilir. Hak ve alacaklarını temini ve tahsili için ayni şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir , inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhid, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, alan düzeltmesi, yola terk, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir. 9- Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek, cins tahsisi yaptırmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.