HTL Gayrimenkul Danışmanlığı ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

HTL Gayrimenkul Danışmanlığı ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

HTL Gayrimenkul Danışmanlığı ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Nilsun Tümer Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 14 Aralık'ta Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Teknik Yapı Deluxia Palace Sitesi'nde kuruldu.


HTL Gayrimenkul Danışmanlığı ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Nilsun Tümer Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 14 Aralık'ta Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Teknik Yapı Deluxia Palace Sitesi'nde kuruldu. 


HTL Gayrimenkul Danışmanlığı ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 1 -Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ait gayrimenkullerin , gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz etmek. 2-Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performansı değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 3 -Şirket konusu ile ilgili gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yardımdı olmak. 4 -Kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakları ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilecek kira sözleşmelerin de kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye alınması konularında değerleme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlemi yapmak. 5 -Her türlü gayrimenkulün kira, rayiç bedellerini tespit etmek bu konuda rapor yazmak. 6 -Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerinde saklanmasını temin etmek. 7 -İnşaatların plan ve proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek. 8 -Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş olan ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, inşaat, ticaret, sanayi hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak ve menkul kıymet, portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak. 9 -Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmalık hizmeti vermek. 10 -Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek haciz ve benzer sınırlamaların (takyidatların) araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek. 11 -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.  12 -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.  13 -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.  14 -Gayrimenkul konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.  15 -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  16 -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 17 -Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için :  a)Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir. b)Teminatlı veya teminatsız her türlü para, istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde ayni ve gayri maddi haklarla ile ilgili çeşit iltizamı ve tasarrufu işlemler yapabilir, Alacaklılarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminatı alabilir ve verebilir. c)İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. d)Konusuyla ilgili her türlü mal,malzemenin ithalat ve ihracatını yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, hibe ver terk yapabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekler fek edebilir. 


HTL Gayrimenkul Danışmanlığı ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Teknik Yapı Deluxia Palace Sitesi A Blok 5A/395