İBBden Kağıthane Hamidiye'de satılık arsa! 3.2 milyon TLye!

İBBden Kağıthane Hamidiye'de satılık arsa! 3.2 milyon TLye!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kağıthanedeki 2 bin 134 metrekare yüzölçümündeki arsasını satmak üzere ihale düzenledi. Arsanın tahmini bedeli 3 milyon 201 bin 150 lira olarak açıklandıTamamı belediyeye ait olduğu bildirilen arsa 2 bin 134 metrekare yüzölçümünde bulunuyor. Halen üzerinde işgal bulunduğu bildirilen arsanın imar planlarına göre üzerine 36,50 metre yüksekliğe kadar bina yapımı izni bulunuyor. Emsal değeri 0,25  ve inşaat sahası emsali de 1,80 olan arsa, toplu konut alanı olarak kullanılabilecek.

Tahmini bedeli 3 milyon 201 bin 150 lira olarak açıklanan arsanın geçici teminatı ise 96 bin 34 lira. İhale 30 Kasım 2011 tarihinde saat 12.00de Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.


Detaylar şöyle:

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 2440
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Kağıthane
c) Cinsi : Arsa
d) Pafta No : ---
e) Ada No : 6895
f) Parsel No : 2
g) Yüzölçümü : 2.134,10 m²
h) Satışa Konu Belediye Hissesi : Tamamı
i) Halihazır : İşgalli
j) İmar Durumu : Hmax:36,50 Bina sahası Emsali max:0,25 İnşaat sahası Emsali max:1,80 Toplu Konut Alanı, Yola terki vardır
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Hamidiye Mah. Ardıç Sok.
3) Muhammen Bedeli : 3.201.150.-TL
4) Geçici Teminatı : 96.034,50 TL
5) İhale Tarihi ve Saati : 30 Kasım 2011 Saat: 12:00
Son Teklif Verme Saati : 12:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi : Emlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.
( Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İstanbul)
Tel: 0212 455 33 88            Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli : 500.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
h) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede tebligat için adres beyanı
ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
k) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (30/11/2011) saat 12:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

Detaylı bigli için tıklayın
Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com