ICC İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ICC İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! ICC İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ICC İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kemal Aslan, Udai Hassan Khamıs Taeı tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.ICC İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kemal Aslan, Udai Hassan Khamıs Taeı tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Nisan'da kuruldu. 


ICC İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; - Şirketin başlıca amaç ve faaliyet konusu şunlardır. 1)Her türlü inşaat ve taahhüt işlerine girmek ihalelere katılmak ve taahhüt ve ihalelerle taşeronlara devretmek:konut,işyeri,ticarethane inşaatları yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2)Yurt içinde ve Yurt dışında toplu veya münferit konut,işyeri,fabrika,otel,motel turistik tesisler,su ve kanalizasyon tesisleri,karayolları, demiryolları, köprüler, hava meydanları, istasyonlar, limanlar, barajlar ve benzeri her türlü yapılar inşa etmek, ettirmek, yeraltı ve yerüstü her türlü bayındırlık imar ve inşa hizmetleriyle, hafriyat montaj ve tesisat işlemlerini gerçekleştirmek. 3)İmar inşaat bayındırlık şehircilik mimarlık ve dekorasyon alanlarında yurt içinde ve yurt dışında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek etüd plan ve projeler yapmak, yaptırmak, uygulanmaları için mesleki ve idari kontrollük ve müteahhid hizmetlerini gerçekleştirmek. 4)Özel sektör ve resmi kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik,tesisat,yol,su,kanalizasyon,altyapı,üstyapı, dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5)Her türlü bina,büro,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik,teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje,teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım,fizibiliteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 6)Yapı ve İnşaat Sanayinde kullanılan her türlü malzemenin imalını alım satımını ithal ve ihracını yapmak bu sanayi ile ilgili tesisler kurmak işletmek. 7)İnşaat İmar ve Bayındırlık alanlarında her türlü taahhüt işleri yapmak yaptırmak prefabrik bina imalı ve dökme çimento hazır harç ve beton üretimi yapmak, gerekli tesisler kurmak alım satım ithal ve ihracını yapmak, 8)Elektrik su ve kalorifer ile benzeri tesisatların imal ve montajı ile tesisi işlemlerini yapmak, yaptırmak bunlarla ilgili ana ve yan sanayi dallarında imal, ithal ihraç alım satım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, 9)Her türlü konut,fabrika,atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu,dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.Her türlü yalıtım malzemelerinin imalatı,alım satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. 10)Kum,çakıl,taş,mermer,tuğla ve kremit ocaklarıyla inşaata ilişkin her çeşit ocak ve maden yatakları işletmek, yeni yataklar açmak mevcutları devralmak, maden istihracı, istihsali ihraç ve ithalini yapmak, ocak ve cevherlerin elde edilmesi için gerekli tesisleri kurmak işletmek yeni yataklar aramak çalıştırmak sondajlar yapmak. 11)Her çeşit inşaat, tarım ve iş makinalarıyla elektrik ve elektronik sanayi alet ve malzemelerinin ölçü aletlerinin bilgisayar ve büro makinalarının yedek parça ve yan sanayi ürünlerinin imal alım satım pazarlama ithalatını ve ihracatını yapmak, 12)Her türlü gayrimenkul tasarrufu yapmak, her türlü gayrimenkul almak satmak, satış vaadinde bulunmak, satış vaadi kabul etmek, ipotek alıp vermek, ipotek fekketmek ettirmek rehin fekketmek ettirmek , 3.şahıs ve tüzel kişilerin borçlarına istinaden teminat ipoteği vermek almak, gayrimenkulleri kira ile tutmak, kiraya vermek, ayni ve şahsi irtifakları tesis etmek ve bu kamil hakları kabul etmek. 13)Maksat ve mevzuun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde şirketler kurmak veya aynı maksatla kurulmuş teşebbüsün ve ortaklıkların kısmen veya iştirak paylarını satın almak veya icabında satmak 14)Otel,motel,lokanta,kamping gibi turistik müesseselerin inşasını yapmak, kiraya vermek ve işletmek. 15)Yüksek, orta gerilim, alçak gerilimenerji hatları tesis etmek, salt sahaları kurmak ve bunlara ait her türlü teçhizatı almak, satmak, enerji santralleri işletmek, telefon ve haberleşme santralleri, doğalgaz hatları ve santralleri kurmak. 16)Tüm iştigal konuları ile ilgili her türlü fizibilite, etüd, proje, müşavirlik kontrol ve denetleme, servis, bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek Yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirmek için şirket, maksat ve konusu ile ilgili olarak genel olarak şu işleri yapabilir: a- Konuları ile ilgili tesisler kurabilir, mal, makine ve teçhizatlar alabilir. Bunları kısmen veya tamamen devir alabilir veya kiraya verebilir. Perakende ve toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir. b- Mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışındaki her çeşit ihalelere katılabilir, üçüncü şahıslara taahhütte bulunabilir. c- Mümessillik, müşavirlik, know-how acentalık ihtira beratı alameti ferika marka patent lisans imtiyazlar ticaret ünvanı gibi hakları doğrudan almak ve bunları üçüncü şahıslara devretmek, devralmak. d- İlgili bakanlık ve mercilerden izin almak kaydı ile gerektiğinde yabancı personel istihdam edebilir. e- Çalışma alanına giren konularda faaliyet gösteren yerli, yabancı özel ve resmi şirketlere her şekil ve surette katılabilir onlar ile yeni şirketler kurabilir. 


ICC İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Güngören, M. Nezih Mahallesi, Zakkum Sokak, Timaş İş Hanı, 6/3.